6-8. Sınıflar İlişkilendirme Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İlknur ÖZPINAR
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve 8 madde
Disiplin İçi İlişkilendirme(5m):Bir kavramın bir gösteriminden diğer gösterimine geçiş yapar.
Disiplin Dışı İlişkilendirme(3m):Matematikte öğrendiklerini farklı disiplinlerde uygular.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert (1= zayıf – 4=çok iyi)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 8 ile 32 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

Faktör yükleri açısından incelendiğinde, faktör yüklerinin 0.635-0.864 arasında değiştiği görülmektedir. Birden fazla faktöre yüklenen maddeler açısından bakıldığında, maddelerin genelde belirgin farklarla (genellikle 0.40 ve üzeri) ilgili alt
ölçeklere yüklendiği görülmektedir. Bunların yanı sıra, verilerin toplandığı bireylerin 8 maddeden aldıkları toplam puanlar, her bir madde için ayrı ayrı en düşükten en yükseğe doğru sıralanarak alt %27 ve üst %27’lik gruplar oluşturulmuş ve maddelerin bu iki grubu birbirinden ayırt edip etmediği incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda bütün maddelerin grupları anlamlı (p<.001) bir şekilde ayırt edebildiği görülmüştür. 8 maddeye ait aritmetik ortalamalar 3.034-3.432, standart sapmalar 0.682-0.818 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

İKBÖ’deki faktörler, faktör yükleri, aritmetik ortalamalar, standart sapma değerleri, çarpıklık ve basıklık değerleri, ortak varyans değerleri, madde ayırt edicilik değerleri (t), madde–toplam puan korelasyon değerleri (r), özdeğerleri, faktörlerin açıkladıkları varyans yüzdeleri ve cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi