6-8. Sınıflar Akıl Yürütme Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İlknur Özpınar
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Tek alt boyut ve 19 madde
Matematiksel nesnelere ait görüntüler üzerinde zihinsel canlandırmalar yapar.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert (1= zayıf – 4= çok iyi)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 19, en yüksek puan ise 76’dır. Olumsuz madde bulunmayan ölçekten alınan
yüksek puanlar, öğrencinin ilgili beceriye yüksek düzeyde sahip olduğunu göstermektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

AYBÖ’nün hangi alt yapılardan oluştuğunun belirlenmesi amacıyla AFA kullanılmıştır. Faktör analizi öncesinde AYBÖ’nün veri yapısının faktör analizi için uygunluğunun test edilmesi amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett
Sphericity testi sonuçları incelenmiş ve KMO=0.928, Barlett Sphericity testi χ2=3.335 sd=231 (p<.001) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Tek faktörlü bir yapıyla sonuçlanan faktör analizi ile güvenirlik analizlerinden elde edilen; faktörler, faktör yükleri, aritmetik ortalamalar, standart sapma değerleri, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri, ortak varyans değerleri (h2 ), madde ayırt edicilik değerleri (t), madde–toplam puan korelasyon değerleri (r), özdeğerleri, faktörlerin açıkladıkları varyans yüzdeleri ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi