TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 520 Mühendislik ve Mimarlık

33 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

4-5-6- 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri İçin Mühendislik Bilgi Düzeyi Ölçeği

Aydın, G., Saka, M. ve Guzey, S. (2018). 4-5-6-7. ve 8. sınıf öğrencileri için mühendislik bilgi düzeyi ölçeği. İlköğretim Online, 17(2), 750-768. doi 10.17051/ilkonline.2018.419071

Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisini Belirleme Ölçeği

Karadağ, A. A., Gültekin, Y. S. ve Mutlu, S. (2019). Açık ve yeşil alanların konut seçimine etkisinin belirlenmesi temelinde bir ölçek geliştirme çalışması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 223-238.

Bilgisayar Programlama Yeteneği Ölçeği

Albakri, A., Cücü, F. N., Macit, P. ve Miman, M. (2018). Bilgisayar mühendisliği öğrencileri için Programlama Yeteneği Ölçeği geliştirilmesi: Harran Üniversitesi’nde bir uygulama. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 2(6), 26-37.

Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarında Öz Yeterlik İnanç Ölçeği

Demirbağ, C., Arıkan, S. ve Muğaloğlu, E. (2020). Adaptation of the Self-efficacy Beliefs in STEM Education Scale and Testing Measurement Invariance across Groups. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 11(2), 163 – 179. http://doi.org/10.21031/epod.675240

Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeği (BSMTÖ)

Özyurt, Ö. ve Özyurt, H. (2016). Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(38), 1-15.

Biyoteknoloji Bilgi Testi (BBT)

Sıcaker A. (2013). Biyoteknoloji ve gen mühendisliği konusunda ortaöğretim öğrencilerine yönelik rasch analizi ile ölçek geliştirme (Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algı Ölçeği

Güner, M. (2021). Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 459-472. https://doi.org/10.25095/mufad.947815

Çevre Tutum Testi

Tosunoğlu, C. (1993). A study on the dimensions and determinants of environmental attitudes (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.

Deprem Risk Algısı Ölçeği

Mızrak, S., Özdemir, A., & Aslan, R. (2021). Adaptation of hurricane risk perception scale to earthquake risk perception and determining the factors affecting women’s earthquake risk perception. Natural Hazards, 109(3), 2241-2259. https://doi.org/10.1007/s11069-021-04918-z

Eğitsel UTAUT Tabanlı Sanal Gerçeklik Kabul Ölçeği

Ustun, A. B., Karaoglan-Yilmaz, F. G., & Yilmaz, R. (2022). Educational UTAUT-based virtual reality acceptance scale: A validity and reliability study. Virtual Reality, 1-14. https://doi.org/10.1007/s10055-022-00717-4  

Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeği

Köklükaya, A. N. ve Selvi, M. (2015). Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Teknolojik Cihazların Bilinçli Kullanımına İlişkin Farkındalık Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 105-121.

İnşaat Sektörü Risk Ölçeği

Genc, O. (2021). Identifying principal risk factors in Turkish construction sector according to their probability of occurrences: A relative importance index (RII) and exploratory factor analysis (EFA) approach. International Journal of Construction Management, 1-9. Doi : 10.1080/15623599.2021.1946901

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Etkinlik Ölçeği

Sezgin, Ş. (2022). İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin etkinliği: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri üzerine bir alan araştırması (Tez No. 730764) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İşletmelerin Endüstri 4.0 Teknolojileri Kullanım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek

Çalış Duman M. & Akdemir B. (2021). İşletmelerin endüstri 4.0 teknolojileri kullanım düzeyinin belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(3), 923-940. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1700288

Köy Değerlendirme Formu

Özhancı, E. ve Yılmaz, H. (2017). Köy Ölçeğinde yerel değerler ve kırsal alan kimliği analizi: Bayburt örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 927-965.

Mobil Uygulama Kullanılabilirlik Ölçeği

Güler, Ç. (2019). A structural equation model to examine mobile application usability and use. International Journal of Informatics Technologies, 12(3), 169-181. doi: 10.17671/gazibtd.454749

Mobil Uygulama Kullanma İsteklilik Ölçeği

Güler, Ç. (2019). A structural equation model to examine mobile application usability and use. International Journal of Informatics Technologies, 12(3), 169-181. doi: 10.17671/gazibtd.454749

Mobil Uygulama Kullanma Sadakati Ölçeği

Güler, Ç. (2019). A structural equation model to examine mobile application usability and use. International Journal of Informatics Technologies, 12(3), 169-181. doi: 10.17671/gazibtd.454749

Mühendislik Öğrenme Deneyimleri Ölçeği

Gerçek, M., Elmas-Atay, S. ve Yılmaz, D. (2022).Engineering Learning Experiences: A Scale Adaptation and Validation into Turkish.Journal Of Career Development.50(3):612-632.

Otomasyona Güven Kontrol Listesi

Erebak, S., & Turgut, T. (2019). Caregivers’ attitudes toward potential robot coworkers in elder care. Cognition, Technology & Work, 21, 327–336.

Robot Kaygısı Ölçeği

Erebak, S. ve Turgut, T . (2019). Adaptation of the Robot Anxiety Scale into Turkish. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (5) , 9-13. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.464906

SAMS: Orta ve Kısa Ölçekli/Vadeli Yazılım Projelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Karar Ölçeği

Akın, M. (2014). SAMS: Orta ve kısa ölçekli/vadeli yazılım projelerini değerlendirmeye yönelik bir karar ölçeği (Yüksek lisans tezi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği

Derin, G. , Aydın, E. ve Kırkıç, K. A. (2017). STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği, El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(3), 547-559, https://doi.org/10.31202/ecjse.336550

STEM Ebeveyn Farkındalık Ölçeği

Ünlü, C. & Şenler, B. (2020). Adaptation of STEM Parent Awareness Scale into Turkish: Validity and reliability study. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 189-198.

STEM İlgi Ölçeği

Kıran, D. (2021). STEM İlgi Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (60) , 457-479. DOI: 10.21764/ maeuefd.946735

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi