TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 102 İletişim, Dil ve Sözel Süreçler

76 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile İletişim Kalıpları Ölçeği

Erdoğan, Ö. ve Anık, C. (2018). Aile İletişim Kalıpları Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 29, 21-46.

Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri

Gizir, S., ve Gizir, C. A. (2005). Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 112-125.

Anlatıya Dahil Olma Ölçeği

Ağar, D. (2014). Anlatıya Dahil Olma Ölçeği'nin (Narrative Engagement Scale) uyarlama çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Beden Dili Kriterleri Formu

Sadioğlu, Ö. (2018). Öğretmenlik uygulaması alan sınıf öğretmeni adaylarının sınıfta kullandıkları beden dilinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (45), 190-209. https://doi.org/10.21764/maeuefd.325781

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği

Turan, L. & Gerez Taşgın, F. (2018). Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12) , 232-248 . DOI: 10.29000/rumelide.472767

Çokkültürlü Yeterlik Ölçeği

Akcaoğlu, M. Ö. ve Arsal, Z. (2018) Çokkültürlü yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 261-270. https://doi.org/10.24106/kefdergi.378585

Derecelendirilmiş Çağrışım Ölçeği

Büküşoğlu, N. (1991). Anlamsız hecelerin çağrışım değeri ölçeklerinin saptanışı (Yüksek Lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Dil Kullanım Ölçeği

Eskinazi, L. (2003). 5; (0)-7; (12) yaş çocuklarına yönelik dil kullanım yeteneklerini belirleyen ölçeğin oluşturulması ve geçerlilik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Dinleme Becerisi Ölçeği

Yalçın, G. ve Özcan, M. (2022). Dinleme Becerisi Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 1231-1242. Doi: 10.33437/ksusbd.1214707

Dizi İzleme Nedenleri Ölçeği ve Problemli Dizi İzleme ve Belirtileri Ölçeği

Demir, M., & Vural Batık, M. (2020). Dizi İzleme Nedenleri Ölçeği ile Problemli Dizi İzleme ve Belirtileri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 7(2), 1-31.

Duyuşsal ve Bilişsel Empati Ölçeği

Yukay Yüksel, M., Okur, S., Akbulut, Z. & Kütük, H.(2020). Psychometric parameters of the Turkish Version of the affective and cognitive measure of empathy (ACME). International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 11(3), 1-15.

Empatik Eğilim Ölçeği

Sözer, M.A. ve Arslanhan, Ş. (2019). Empatik Eğilim Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi 'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği

Sarı, B. ve Aktan-Acar, E. (2013). Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği’nin (EÇDFDÖ) geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2195-2215. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.4.1793

Erken Dil Gelişimi Testi- Üçüncü Edisyon

Güven, O. S. (2009). Erken Dil Gelişimi Testi- Üçüncü Edisyon'un [Test of Early Language Development-Third Edition (TELD-3)] Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik ön çalışması. (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Etkili Dinleme Ölçeği

Birden, N. (2001). Etkili dinleme sürecinde öğretmen ve yönetici algılamalarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Etkili İletişim Becerileri Ölçeği

Buluş, M., Atan, A. ve Erten, H. (2017). Etkili iletişim becerileri: bir kavramsal çerçeve önerisi ve ölçek geliştirme çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 9(2), 575-590.

Etkili İletişim Becerileri Ölçeği (EİBÖ)

Buluş, M., Atan, A. ve Erten Sarıkaya, H. (2017). Etkili iletişim iecerileri: Bir Kavramsal çerçeve önerisi ve ölçek geliştirme çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (2), 575 - 590. DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.02.020

Etkili İletişim Özyeterlik Envanteri

Yahşi, Ö., ve Aydın, İ. S. (2020). Etkili iletişim Özyeterlik Envanteri’nin geliştirilmesi: Geçerlik– güvenirlik çalışması. Uluslararası Dil Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS), 2(1), 257-275.

Etkili Konuşma Ölçeği

Çintaş-Yıldız, D. ve Yavuz, M. (2012). Etkili Konuşma Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 7(2), 319-334.

Expressed Emotion (LEE) Scale (Short Version)

Tosun, M., Güner, R. Y., Hayta, S. B., Akyol, M., & Çelikgün, S. (2021). The level of Expressed Emotion (LEE) Scale (Short Version): The Turkish validity and reliability study in patients admitting to dermatology clinic. Turkish Journal of Science and Health, 2(3), 87-93.

Flört Şiddeti Mitleri Ölçeği

Toplu-Demirtaş, E., Soysal, D. E., Aracı-İyiaydın, A., & Mesut, C. (2023). Making the myths of dating violence visible: Developing a new scale and testing its psychometrics through cross-sectional and longitudinal evidence. Journal of Interpersonal Violence, 0(0), 1-26. https://doi.org/10.1177/08862605231153890

Hasta Merkezli İletişim Engelleri Ölçeği

Şahin, E., Aydın, B. O., Gülşen, M. T., & Kul, S. (2017). Hastanelerde Hastalar Tarafından Belirlenen İletişim Engellerini Ölçen Yeni Bir Ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 15(3), 187-200.

İdeolojik Bileşenler Envanteri

Köksal, D., & Ulum, Ö. G. (2021). Developing the inventory of ideological components in language learning through factor analysis. ELT Research Journal, 10(1), 27-42.

İletişim Becerileri Envanteri

Ersanlı,K. ve Balcı,S. (1998). İletişim Becerileri Envanterinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 7-12.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi