Yurtseverlik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Yazıcı, F. (2009). Yurtseverlik eğitimi: Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenlerinin tutum ve algılarına yönelik bir çalışma (Tokat ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Fatih Yazıcı
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 20 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Kör Yurtseverlik (12 madde)
Haklı ya da haksız olsun ülkemi desteklerim (3. madde)
İnsanlar sürekli olarak Türkiye’de bir şeylerin akışını değiştirmeye çalışmamalıdır (8. madde)
Yapıcı Yurtseverlik (8 madde)
Türkiye’ye mensup olduğum için onun bazı eylemleri beni üzer (13. madde)
Eğer Türkiye Cumhuriyetini eleştirirsem, bunu ona olan sevgimden dolayı yaparım (16. madde)

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum - 5=kuvvetle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Ölçeğin Türkçe çevirisinin geçerliliği için uzman görüşü formu aracılığıyla Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulunda ve Eğitim Fakültesinde görevli 10 öğretim elemanının görüşüne başvurulmuştur. Bu uzman görüşü doğrultusunda ölçeğin maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Ölçek maddelerinin anlaşılırlığı için yüksek lisans yapmış ve yapmakta olan bir gruba ölçek uygulanmış ve son şekli verilmiştir.

Geçerlik: 

Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri ,79 olarak bulunmuştur. Bartlett testi sonucu ise 1739,93 (p<0.05) olarak hesaplanmıştır. Yurtseverlik Tutum Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla faktör analizi uygulanmış ve Varimax Döndürme Metodu uygulanmıştır. Yapılan faktör analizinde ölçek altı boyutlu olarak hesaplanmıştır. Fakat bu boyutlar kuramsal olarak açıklanabilir olmadığından ölçeğin faktör yapısı kuramsal çerçeve göz önünde bulundurularak iki faktörle sınırlandırılarak ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir. Özdeğeri 4,10 olan birinci faktörün açıkladığı varyans oranı 20,51; özdeğeri 3,99 olan ikinci faktörün açıkladığı varyans oranı 19,93’tür. İki boyutta açıklanan toplam varyans oranı ise 40,45 olarak hesaplanmıştır.Birinci boyutta yer alan maddelerin faktör yükleri .23 ile .77 arasında, ikinci boyutta yer alan maddelerin faktör yükleri .28 ile .84 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Yurtseverlik Tutum Ölçeğinin güvenilirliğini sınamak amacıyla yapılan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı Yurtseverlik Tutum Ölçeğinin tamamı için ,786; kör yurtseverlik alt boyutu için ,807; yapıcı yurtseverlik boyutu için ,841 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular ölçeğin tutarlı bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir.

Orijinal Form

Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Schatz, R. T., Staub, E., & Lavine, H., (1999). On the varieties of national attachment: Blind versus constructive patriotism. Political Psychology, 20(1), s. 151-174.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Yapılan iç güvenilirlik analizinde kör yurtseverlik boyutunda yer alan 12 maddenin Cronbach Alfa katsayısı .88, yapıcı yurtseverlik boyutunda yer alan altı sorunun Cronbach Alfa katsayısı ise .67 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi