Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Arslan, A. (2012). Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1 (3), 187-202

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Akif ARSLAN
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 29 ile 145 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

“Türk Dili Dersi Tutum Ölçeği”nden alınan puanların toplamından oluşan “Toplam Puan” hesaplanmıştır. Bunun sonucunda ölçekten alınabilecek en düşük puanın 29, en yüksek puanın ise 145 olduğu belirlenmiştir. Puan yükseldikçe Türk Dili dersine ilişkin tutumlar olumsuzlaşmaktadır. Bu doğrultuda toplam puanı 58 ve altında olan öğrencilerin tutumlarının
olumsuz olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılabilir.

Geçerlik: 

Yapılan çalışmalar sonucunda ölçeğin tüm maddelerinin Madde-Toplam puan korelasyonlarının p<0.01 önem düzeyinde anlamlı bulunduğu, ölçeğin Cronbach Alfa katsayısının 0,96 ve tüm maddelerin faktör yükünün 0,60’ın üstünde bulunduğu, ölçeğin ayırt ediciliğine ilişkin t değerlerinin tümünün anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Çalışmanın son aşamasında ölçeğin geçerli ve güvenir olup olmadığını belirleyebilmek için SPSS 15.00 istatistik paket programı kullanılarak yedi faklı istatiksel analiz (Cronbach Alfa katsayısı, Kaiser-MeyerOlkin Örneklem Yeterliği analizi, Barlett’s Test of Sphericity analizi, ScreePlot grafiği, Faktör analizi, Korelasyon analizi, t testi) yapılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi