Türkçe Bilinci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yaman, H. (2011). Türkçe Bilinci Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 151-167.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Havva Yaman
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

17 madde, 3 alt boyut

Bireysel Kullanım (8 m): Konuşurken yabancı kelimeler kullandığımda rahatsız olurum.

Ülke Bütünlüğündeki Önem (4 m): Türkçe toplumsal kimliğimizin en iyi belirleyicilerindendir.

Kitle İletişim Araçlarında Doğru Kullanım (5 m): Kitle iletişim araçlarında kullanılan yabancı kelimeler, beni rahatsız eder.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert (1-Hiçbir zaman, 5-Her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmış, KMO katsayısı .92, Barlett testi sonucu ise χ2=14626.531 (p<.001) bulunmuştur. Faktör çözümlemesinde üç faktörün toplam varyansın %50.83'ünü açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri .33 ile .81 arasındadır. İlk faktör "bireysel kullanım" varyansın %33.35'ini açıklamaktadır ve faktör yükleri .39 ile .69 arasındadır. İkinci faktör "ülke bütünlüğündeki önem" varyansın %13.99'unu açıklamaktadır ve madde faktör yükleri .33 ile .44 arasındadır. Üçüncü faktör "kitle iletişim araçlarında doğru kullanım" ise varyansın %4.48'ini açıklamaktadır ve faktör yükleri .58 ile .81 arasındadır.
Doğrulayıcı faktör analizi sonuçarına göre Ki-kare değerinin x2=348.96, sd=110, p=0.00 ve anlamlı olduğu, uyum indekslerinin ise RMSEA=.051, CFI=.98, IFI=.98, GFI=.95, AGFI=.94 ve SRMR=.047 oalrak hesaplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık katsayıları, ölçeğin tamamı için .88, ilk faktör için .85, ikinci faktör için .69 ve üçüncü faktör için .87 olarak bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonları ise .42 ile .74 arasında değişmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi