Ters Yüz Öğrenme Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Bildiri Kitabı
Kaynak/Referans: 

Erensayin, E., Güler, Ç. ve Erensayin, E. (2019). Ters Yüz Öğrenme Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirliği. Ispec 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı (s.395-399) içinde. Van, Türkiye.

DOI: 
978-605-7811-44-8
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Eren ERENSAYIN
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

27 Maddeden oluşmaktadır.
-Öğrencilerin sınıf dıĢında konuyu öğrenebilmelerine yardımcı olacak çoklu öğrenme materyallerini(video, ses, animasyon), internet ortamına yükleyebilirim.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Bir “Hiç Uygun Değil” , iki ”Uygun Değil” , üç “Biraz Uygun Biraz Uygun değil” , dört “Uygun” , beş “Kesinlikle Uygun”
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte alınabilecek en küçük puan 27 iken en yüksek puan 135'tir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Değerlendirmeler ortalama puanlar üzerinden yapılmıştır. Ölçekteki maddeler, beşli likert tipinde oluşturulduğundan (n-1)/5 ((4-1)/5=0,80) formülü kullanılmıştır. Ortalama puanlar 1 ile 5 arasında değerler almaktadır. Bundan dolayı ortalama değeri;
1 ile 1,80 aralığında olan değer için “Hiç Uygun Değil”,
1,81 ile 2,60 aralığında olan değer için “Uygun Değil”,
2,61 ile 3,40 aralığında olan değer için “Biraz Uygun Biraz Uygun değil”,
3,41 ile 4,20 aralığında olan değer için “Uygun”,
4,21 ile 5,00 aralığında olan değer için “Kesinlikle Uygun” ifadelerine göre sınıflandırılmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam (içerik) geçerliliği tespit etmek için ölçekte yer alan her bir maddenin ölçülmek istenilen özellikleri ne derece ölçtüğünü, ölçülmek istenen alanı ne derece temsil ettiğini belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur.
Ölçeklerin yapı geçerlikleri için elde edilen verilerle Açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin ortalama varyansı çıkarılarak (average variance extracted (AVE)), bileĢik güvenirlik (composite reliability (CR)) hesaplamaları yapılmıştır.
ölçeğin toplam puanlarının güvenirlik düzeyi iç tutarlılık anlamında güvenirlik göstergesi olan Cronbach‟s Alpha katsayısı ile test edilmiştir.
Değerler incelendiğinde bütün faktörlerdeki CR değerlinin 0.739 değerinin üstünde olduğu görülmektedir. Bu değerler bütün faktörlerin ve ölçeğin tamamının birleşik güvenirlik bakımından yeterli düzeyde hatta yüksek düzeyde olduğuna işaret etmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi