Tarih Öğretiminde Kadının Yerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Köse, M. (2011). Tarih öğretiminde kadın imajının yeniden inşası (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Meliha Köse
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Kadın tarihine iliŞkin tutumlar ( 21 m): Kadın şahsiyetlerin tarih derslerinde
anlatılması beni mutlu eder.

Tarih öğretiminde kadının yerine ilişkin tutumlar ( 3 m): Tarih ders kitaplarında kadınlara yer verilmeli midir?

Tarih öğretiminde kadının yerine ilişkin tutumlarına yönelik görüşlerinin, öğrencilerin anne eğitimine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği : Tarih ders kitaplarında kadınlara yer verilmeli midir?

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum - 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 25 ile 125 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Kadın imajının yeniden inşasına yönelik yapılan bu çalışmada, I. bölümde Beşli Likert Tipi tutum ölçeği geliştirilerek uygulanmış ve öğrenci tutumları belirlenmiştir. Öğrenci tutumları cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi bakımından değerlendirilmiştir. Ayrıca öğrenciye açık uçlu iki soru yöneltilerek, cinsiyet ve anne baba eğitim düzeyinin öğrencilerin tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Öğrencilerin önerdiği kadın imajlarına ve rollerine ulaşılmıştır. Her iki anketin analizi ile elde edilen bilgiler tablolar aracılığıyla tasnif edilmiştir. Tarih ders kitaplarında eksik olduğu düşünülen imajlarla ilgili bir öneri geliştirilmiştir.
Önerilen kadın imajlarının gerekçeleri verilen tarihsel bilgilerle ortaya konmuştur. Verilen bilgilere muhakkak eklenecek çok kişi ve bilgi bulunmaktadır; ancak öneri olarak sunulan imajlar için örnek kadınlar seçilmiştir. Her bir bölümü ayrı ayrı kitaplaştırılabilecek potansiyele sahip olan imajların bu tez içinde tamamlanması mümkün görülmemektedir.

Geçerlik: 

Yapılan araştırmada 21 maddenin oluşturduğu ankete faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda KMO değeri 0.892 dir. KMO örneklem büyüklüğünün uygunluğu ile ilgili bir katsayıdır ve örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett‘in küresellik testine göre faktör analizi uygulamak verilerimize uygunluk göstermektedir (Sig. = 0,000). Analize katılan 21 değişkenin öz değeri 1‘den büyük olan tek faktör altında toplandığı görülmektedir. Bu tek faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans %64.247‘dir. Buna göre analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan tek faktör, değişkenlerdeki toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu açıkladığı söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ön uygulama anketi araştırma kapsamına alınmayan 100 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ön uygulama anketinde yer alan 25 maddenin güvenirlik katsayısı cronbach alpha, .792 olarak hesaplanmıştır. Anketin genelinde madde toplam korelasyonları .46 ile .77 arasında değişmiştir. Ön uygulama anketinde yer alan ve madde toplam korelasyonu. 30‘un altında çıkan dört madde anketten atılarak 21 maddeden oluşan asıl uygulama aracı oluşturulmuştur. Sonuç olarak ön uygulamaanketinde yer alan madde sayısı 25‘den 21‘e indirilerek araştırma anketine son şekli verilmiştir. Buna göre 21 maddenin oluşturduğu anketin güvenilirlik katsayısı cronbach alpha, .862 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi