Örtük Program Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akbulut, N. ve Aslan, S. (2016). Örtük Program Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 169-176.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Nida Akbulut
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 alt boyut ve 21 madde
İçerik (9 m):
Öğrenme-öğretme süreci (8 m):
Değerlendirme (4 m):

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Her alt boyut kendi içinde puanlandırılmaktadır. Ayrıca ölçekten toplam puan da hesaplanmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Alınan puanlar öğrencilerin örtük programı ne derece değerlendirdiğini göstermektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini ve ölçeğe ait maddelerin faktör yüklerini boyutlandırabilmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi hesaplanmıştır. Faktör sayısı alanyazın dikkate alınarak ve çalışmanın amacı kapsamında üç ile sınırlandırılarak açımlayıcı faktör analizi tekrarlanmıştır. Üç boyutlu model için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde uyum indeksi değerleri χ2= 844.57, sd= 186, RMSEA= .074, NNFI=.94, NFI= .94, CFI= .95, IFI= .95, RFI= .93, SRMR= .063, , CN=188.04, IFI=0.95, GFI=0.89, AGFI= 0.86 ) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Örtük program ölçeği maddelerinin ayırt etme gücünü belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır.Yapılan analiz sonucunda, ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .22 ile .62 arasında sıralandığı görülmüştür. Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .88, ĐÇERĐK alt boyutu için .84 , öğrenme-öğretim süreci alt boyutu için .87 ve değerlendirme alt boyutu için .61 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi