TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 440 Temel İnsan ve Toplum Bilimleri


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Şimşek, K. Y. (2012). Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği’nin Uyarlanması. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 14-37.


Geliştiren/Uyarlayan
Kerem Yıldırım Şimşek


Yıl
2012


Kaynak Adı
MEGA ORGANİZASYON ETKİSİ ÖLÇEĞİ’NİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI(2011 ERZURUM 25. DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI KIŞ OYUNLARI)


Dergi
Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
3


Sayı
2


Sayfa Aralığı
14-37


Link:
https://scholar.google.com/scholar_url?url=http%3A//dergipark.ulakbim.gov.tr/psbd/article/download/1062000087/1062000040&hl=tr&sa=T&oi=gsb-gga&ct=res&cd=0&ei=WekwV_fbJ9GN2AbB0pa4DA&scisig=AAGBfm0gPXvdUg_xbweyDI9Tj5NAvia8Uw


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Kerem Yıldırım Şimşek


İletişim
keremys@anadolu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Mega Organizasyon Etkisi


Alt Boyutlar
Çevresel ve Kültürel Koruma, Ekonomik Maliyetler, Ekonomik Yararlar, Kültürel Çatışma, Kültürel Değişim, Şehir İmajını Geliştirme ve Sağlamlaştırma, Sosyal ve Çevresel Problemler, Turizm Altyapısının Gelişimi


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

8 Alt Boyut ve 42 Madde
Şehir imajını geliştirme ve sağlamlaştırma (6 m):
Turizm altyapısının gelişimi (6 m):
Ekonomik yararlar (8 m):
Kültürel değişim (4 m):
Çevresel ve kültürel koruma (3 m):
Ekonomik Maliyetler (5 m):
Sosyal ve çevresel problemler (7 m):
Kültürel Çatışma (3 m):


Kimlere Uygulanabilir
Spor İzleyicileri, Yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 5=kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin her maddesinin uygunluğu uzmanlar tarafından 1-4 arasında (1: uygun değil; 2: Biraz uygun/ifadenin revizyonu gerekir; 3: Oldukça uygun, ancak ufak değişiklikler gerekir; 4: Çok uygun) puan verilerek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede ölçek maddelerinin %80’inin en az 3 veya 4 puan alması beklenmektedir (Öksüz ve Malhan, 2005).


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği’nin Türkçe çevirisi ile İngilizce orijinali arasındaki dil eşdeğerliğinin sağlanması ve Türk toplumuna uyarlanması amacıyla araştırmacı ve iki İngilizce Dil Uzmanı tarafından birbirinden bağımsız olarak İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Ölçek maddelerinde en uygun ifadeler seçildikten sonra, daha önce ölçeğin İngilizce orijinalini görmeyen, her iki dili ve kültürü de iyi bilen, ana dili Türkçe olan, iki dil uzmanı tarafından ölçeğin Türkçe’den İngilizceye geri çevirisi yapılmış ve her iki çeviri İngilizce orijinali ile karşılaştırılarak son haline getirilmiştir (Can ve Diğerleri 2000); Eser 2006; Bek ve Diğerleri 2009). Daha sonra Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği, kapsam geçerliği yönünden değerlendirilmesi için uzman görüşüne sunulmuştur. Bunun için, Beden Eğitimi ve Spor alanında uzman 2 kişinin önerileri alınmıştır (Öksüz ve Malhan 2005). Uzman görüşlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için kapsam geçerliği indeksi (KGİ) kullanılmıştır.


Geçerlik

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; χ2=375.45, df=149, p=.000<.001;χ2/df=2.6; RMSEA, .055 (kabul edilebilir); NFI=.93 (kabul edilebilir); NNFI=.96(kabul edilebilir); CFI=.98 (iyi uyum); GFI=.94; (kabul edilebilir) AGFI=.89 (kabul edilebilir) olarak bulunmuştur. Sonuçlar doğrultusunda söz konusu maddelerin sekiz boyutlu yapıyla uyumlu olduğu söylenebilir.


Güvenirlik

Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğini sınamak için, iki uygulamadan elde edilen veriler arasındaki tutarlılığın belirlenmesi amacıyla Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda en düşük korelasyon değeri ,58 iken en yüksek korelasyon değeri ,88 olarak saptanmıştır. İç tutarlılık katsayısı ne kadar yüksek olursa (>0.60), ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleriyle tutarlı maddelerden oluştuğu varsayılmaktadır. Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği’nin iç tutarlık güvenirliği, maddelerin benzeşiklik düzeyini ve maddelerin ölçmek istediği yapının ayrışıklığını belirleyen Cronbach’s Alpha katsayısı 0,917 bulunmuştur. Mega Organizasyon Etkisi Ölçeği’nin 36 maddelik formunun bütünü için iç tutarlık katsayısı 0,917’dir. Boyutların alpha katsayıları ise ,789 ile ,901 arasında değerler almıştır. Tutarlık derecesi güvenirlik katsayısı l’e yaklaştıkça yükselmekte, 0’a yaklaştıkça düşmektedir (Ergin, 1995; Özgüven, 1995; Tekin, 1996). Belirtilen referanslar doğrultusunda ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları iyi düzeyde bulunmuştur. Ölçek maddelerinin mega organizasyonların etkilerini belirlemek açısından kişileri ayırt etmedeki yeterliğini belirlemek için madde-toplam korelasyonu analizi yapılmıştır. Ölçeğin en düşük madde toplam puan korelasyon değeri r = 0.50, en yüksek korelasyon değeri ise r = 0.85 olarak bulunmuştur. Önemlilik düzeyinin ise tüm maddelerde p=0.00 olduğu belirlenmiştir. Literatürde madde toplam korelasyon katsayısının 0.20 ve üzerinde olması ayrıca korelasyon değerlerinin ve önem düzeylerinin yeterli olması halinde maddenin iyi olduğunu, korelasyon değeri yükseldikçe maddenin etkililik derecesinin arttığı bildirilmektedir (Özgüven, 1995). Araştırmada korelasyon değeri 0.20’nin altında ve anlamsız olan madde olmadığı için ölçekten madde çıkarılmadan uygulanmıştır. Ölçeğin tüm maddelerinde pozitif ve anlamlı (p<.01) korelasyon bulunmuştur. Herhangi bir ölçme aracında, 0.20 üstü değer alan maddeler kabul edilebilir, 0.30 üstü değerler ise iyi düzeyde değerlendirilir. Ayrıca, kesin bir kural olmamakla birlikte, ölçme aracının toplanabilirlik özelliği için madde-toplam korelasyonlarının negatif olmaması beklenir (Özgüven, 1995; Turgut, 1997; Dağ, 2002). Yukarıda belirtilen referanslar doğrultusunda madde-toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Mega Event Impact Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Jie, Y., & Yan, W. (2010). Developing a Mega Event Impact Scale. 2010 2nd international Conference on Education Technology and Computer (ICETC), 305-307.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi