Kişilerarası Zayıflık Beklentileri Ölçeği (IOET-TR)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Erzurum-Alim, N., Çalışkan, G., Göküstün, K.K., & Akkuş, Z.N. (2019). Validation of a Turkish version of the interpersonal outcome expectancies for thinness (IOET) scale in university students. Progress in Nutrition, 21(4), 1045-1051.

DOI: 
10.23751/pn.v21i4.9042
Sorumlu Yazar: 
Nural ERZURUM ALİM
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Zayıf olmak, başkaları tarafından sevilmemi sağlayacak.
2.Zayıf olmak, diğer insanlarla uyumlu olmamı sağlayacak.
3.Zayıf olmak, başkaları tarafından kabul edilmemi sağlayacak.
4.Zayıf olmak, diğerleri arasında popüler olmamı sağlayacak.
5.Zayıf olmak, daha çekici olmamı sağlayacak.
6.Zayıf olmak, başkalarından olumlu davranış görmemi sağlayacak.
7.Zayıf olmak, diğer insanlardan övgü almamı sağlayacak.
8.Zayıf olmak, sosyal anlamda başkaları tarafından kabul görmemi sağlayacak.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7'li derecelendirme (1=Kesinlikle katılmıyorum - 7=Kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 8 ile 56 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

her bir madde 1 ile 7 arasında puanlanmaktadır.

Çeviri Süreci: 

Zayıf Olmanın Kişilerarasi İlişkilerde Sağlayacağı Beklentiler Ölçeği (IOET) başlangıçta iki dil bilen 3 uzman tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilerek üç çeviriden orjinaline anlam ve dil yapısı bakımından en uygunu her bir madde için seçilmiştir. İngilizce bölüm mezunu iki uzman tarafından ölçeğin Türkçe çevirisi tekrar İngilizceye çevrilerek (back translation) ölçeğin orijinal metni ve İngilizceye çevrilen metnin anlaşılabilirliği kontrol edilmiştir. Ölçeğin Türkçe formu çalışma örnekleminden bağımsız 30 üniversite öğrencisine verilerek önerileri doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır. Düzenlemelerden sonra ölçekteki maddeler geri çevirme yöntemiyle en az 2 farklı uzman yardımıyla tekrar İngilizce’ye çevrilerek aynı uzmanlar tarafından orijinal ölçekle uyumuna bakılarak ölçeğe son hali verilmiştir. Yapılan düzeltmeler sonrasında ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları arasındaki korelasyonu belirlemek amacıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hazırlık Bölümünde eğitim alan Türkçe ve İngilizce bilen 33 üniversite öğrencisine ilk olarak İngilizce iki hafta sonra ise Türkçe ölçek formları uygulanmıştır. Ölçeğin İngilizce ve Türkçe formlarından elde edilen alt faktörlere ilişkin puan ortalamaları arasındaki korelasyonlara bakılmıştır. Ölçeğin zamanla değişmezliğini saptamak için ise ölçeğin uygulandığı 513 üniversite öğrencisi arasından rastgele seçilen 117 öğrenciye 4 hafta sonra ölçek tekrar uygulanmıştır.

Geçerlik: 

Zayıflık ölçeğinin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizine ilişkin ön koşullar Bartlett’in Küresellik Testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlik ölçüsüne göre incelendiğinde KMO’nun yeterli olduğu ve küresellik varsayımının sağlandığı görülmüştür (χ2 = 3176,639; p<0.001).
Faktör analizi uygulandığında ise IOET-TR’nin tek boyutunun zayıflık beklentisi olduğu, her bir maddenin de zayıflık boyutu üzerinde yüksek faktör yüküne sahip olduğu (0.70’den fazla) görülmüştür.
Ölçeğin tek boyutlu yapısının doğruluğu için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Standartlaştırılmış faktör yükleri, düzeltilmiş korelasyon yapıları Şekil-1’de verildiği gibidir. Zayıflık beklentisi üzerinde en etkili maddelerin sırasıyla 4, 3, 6 ve 2 olduğu görülmüştür.
Düzeltmeler sonrasında yapılan analiz sonucunda elde edilen uyum indeks değerleri ise [(χ2/ sd =3.568, p<0.000), RMSEA=0.071, S-RMR=0.019, AGFI=0.941, GFI=0.976, RMR=0.052, CFI=0.988, NFI=0.983] Tablo 3’te verilmiştir.

Güvenirlik: 

Maddelerin ölçek güvenirliğini sağladığı ve toplam Cronbach alfa değerinin de oldukça yüksek olduğu görülmüştür (Crohnbach alpha=0.933).
Ölçeğin zamanla değişmezliğini saptamak için 117 öğrenci üzerinde 4 hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirliğine ait önce ve sonra olmak üzere iki uygulamanın ortalama ve standart sapma değerleri sırasıyla 2.53±1.34, 2.47±1.46 olarak bulunmuştur. İki ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (t=0,576; p-değeri=0,566). Literatürde 0,90 ve üzeri Intraclass Correlation Coefficient (ICC) değerleri mükemmel kabul edilmektedir (Alpar, 2016). Bu çalışmada da ICC değerlerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür (önce=0.926, sonra=0.939).

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
INTERPERSONAL OUTCOME EXPECTANCIES FOR THINNESS SCALE (IOET)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Li, M., Chang, E. C., & Chang, O. D. (2019). Psychometric Properties of the Interpersonal Outcome Expectancies for Thinness (IOET) Scale: Evidence for Validity, Reliability, and Utility in the Study of Eating Disturbances in Females. Journal of Social and Clinical Psychology, 38(2), 160-179.

DOI: 
https://doi.org/10.1521/jscp.2019.38.2.160
Orijinal Form Geçerlik: 

the IOET was found to be unidimensional, indicating that it was assessing for interpersonal optimism for thinness as a singular latent construct.

Orijinal Form Güvenirlik: 

The IOET was found to possess good test-retest reliability (6-week) in a subset sample of US female participants. Moreover, in support for construct validity, we found IOET scores were positively associated with scores on measures of eating disturbances (e.g., bulimic symptoms) and negative affectivity.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi