TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://elit-sporcu-benlik-algisi-envanteri-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 420 Spor Bilimleri, Eğlence ve Boş Zaman


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Çağlar, E., Aşçı, H.,& Kelecek, S. (2017). Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre, 15 (4), 165-172.


Geliştiren/Uyarlayan: Emine Çağlar, Hülya Aşçı, Selen Kelecek


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe Uyarlaması : Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi: Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi


Cilt: 15


Sayı: 4


Sayfa Aralığı: 165-172


DOI: 10.1501/Sporm_0000000332


Sorumlu Yazar: Emine Çağlar


İletişim: edolucaglar@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Benlik Algısı


Alt Boyutlar: Aerobik Uygunluk, Algılanan Beceri, Anaerobik Uygunluk, Genel Performans, Vücut Uygunluğu, Zihinsel Beceri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

6 alt boyut 29 madde
Algılanan Beceri ( 5 m ) : Kendimi branşımda çok becerikli görürüm.
Vücut Uygunluğu ( 4 m ) : Uygun bir vücuda sahip olmak branşımda iyi performans göstermeme yardım ediyor.
Aerobik Uygunluk ( 4 m ) : Dayanıklılık kapasitem branşımda en iyi sporcu olmamı sağlar.
Anaerobik Uygunluk ( 5 m ) : Benimle aynı düzeydeki yarışmacılardan anaerobik olarak daha güçlüyüm.
Zihinsel Beceri ( 5 m ) : Performansımı sergilerken dikkatimi uygun şeylere odaklayabilirim.
Genel Performans ( 6 m ) : Genelde performansım önemli yarışmalar için oldukça iyidir.


Kimlere Uygulanabilir: Elit Düzeyde Sporcular


Derecelendirme: 6'lı Likert (1=Hiç katılmıyorum - 6=Tamamen katılıyorum


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

ESBAE-Türkçe formunun faktör yapısı, LISREL 8.7 yazılımı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile incelendi.Veriler normal dağılım gösterdiği için Maksimum olasılık (Maximum likelihood) yöntemi ile DFA uygulandı. Doğrulayıcı faktör analizinde esas alınan uyum indeksleri; ki-kare (χ2 ), Yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA), Standardize edildi artık ortalamaların kare kökü (SRMR), Karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI), Normlaştırılmamış uyum indeksi (NNFI)’dir. Ki-kare/serbestlik derecesi oranının 3’ten küçük olması iyi uyumu, 5’ten küçük olması uyumun kabul edilebilir olduğunu göstermektedir RMSEA ve SRMR değerlerinin 0.05 ve üzeri mükemmel uyumu, 0.05- 0.08 arası iyi uyumu; NFI, NNFI ve CFI değerlerinin 0.95 ve üzeri mükemmel uyumu, 0.90-0.95 arası iyi uyumu gösterdiği belirtilmektedir. Envanterin güvenirliğinin sınanması amacıyla, Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ve madde-toplam korelasyonları hesaplandı.


Çeviri Süreci:

SBAE’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılabilmesi için önce çeviri çalışması yapıldı. ESBAE’nin çeviri aşamasında Brislin (1986) tarafından çeviri–geri çeviri yöntemi için önerilen standart işlem yolu takip edildi. Ölçeğin İngilizce orijinali, İngilizce dil bilimci iki uzman ve spor psikolojisi alanından iki uzman tarafından Türkçe’ye çevrildi. Elde edilen Türkçe Envanterlerdeki maddeler karşılaştırıldı ve aynı çeviriye sahip maddeler belirlendi. Aynı çeviriye sahip maddeler ve farklı çeviriye sahip maddelerin her bir çeviri şekli yeniden uzmanlara verilerek tekrar İngilizce’ye çevrildi. Geri çevirisi yapılan envanter maddeleri, orijinal envanter maddeleri ile karşılaştırılmış ve farklılıklar, hatalar belirlendi. İngilizce çeviri, orijinal envanter ile karşılaştırılarak bir birine en yakın çeviriler ile Türkçe Envanterin son şekli oluşturuldu.Türkçe’ye çevrilmesi sürecinde yeni bir ifade geliştirilmemiş, envanterin orijinal biçimine bütünüyle bağlı kalındı.


Geçerlik:

Gözlenen değişkenlerin gizil değişkenleri oluşturup oluşturmadığı DFA yoluyla incelendi.Bir başka deyişle ESBAE-Türkçe formunun, 29 madde ve 6 alt boyuttan oluşan orjinal envanterin faktör yapısı ile benzer yapılara sahip olup olmadığı DFA ile sınandı.


Güvenirlik:

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile hesaplandı.Elde edilen iç tutarlık katsayıları 0.85 (Algılanan Aerobik, Anaerobik Uygunluk ve Zihinsel Beceriler) ile 0.89 (Algılanan Beceri) arasında.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Elite Athlete Self Perception Inventory


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Marsh, H. W., Hey, J., Roche, L. A., & Perry, C. (1997). Structure of physical self-concept: Elite athletes and physical education students. Journal of Educational Psychology, 89(2), 369–380. doi: 10.1037/0022-0663.89.2.369


Orijinal Ölçek Yazarlar: Clark Perry, Herbert W. Marsh, John Hey, Lawrence A. Roche


Orijinal Ölçek Yıl: 1997


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Makale


Orijinal Ölçek Link: https://psycnet.apa.org/record/1997-06271-014


Orijinal Ölçek DOI: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.89.2.369


Orijinal Ölçek Dergi: Journal of Educational Psychology


Orijinal Ölçek Cilt: 89


Orijinal Ölçek Sayı: 2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 369-380


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi