DISABKIDS Astım ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Özdemir Deniz, P. (2021), Çocuk ve ergenlerde DISABKIDS astım modülünün geçerlilik ve güvenilirliği, astım yönetiminde video eğitiminin yaşam kalitesi üzerine etkisi, ( Tıpta uzmanlık tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi.

Sorumlu Yazar: 
Pınar ÖZDEMİR DENİZ
Alt Boyutlar: 
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1=Hiç, 2= Nadiren, 3= Oldukça sık, 4= Çok sık, 5= Her zaman
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekteki sorular 1-5 puanlık likert tipi sorular kullanılarak değerlendirilmektedir. “1” en olumsuz, “5” en olumlu dereceyi ifade eder. Soruların puan ağırlıkları eşittir. Bütün maddelerden alınacak toplam puan 11-55 arasındadır. Ölçeğin etki ve endişe boyutu olarak iki alt boyutu bulunmaktadır. Etki boyutunda 6, endişe boyutunda 5 soru bulunmaktadır. Ayrıca semptom kontrolü için ek olarak üç sorudan oluşan semptom bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm puanlamaya dahil edilmemekte, hastanın astım durumu ile ilgili fikir sahibi olmayı sağlamaktadır. Hastanın ölçekten aldığı puan arttıkça yaşam kalitesinin daha iyi olduğu düşünülür. Puanlama yapılırken 100 üzerinden dönüştürülmüş puan kullanılır. Bu puan katılımcıların yüzdelik dilimde aldığı yeri göstermektedir. Puanlama sistemi ölçeğin orijinal sürümü el kitapçığında ayrıntılı anlatılmaktadır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Hastanın ölçekten aldığı puan arttıkça yaşam kalitesinin daha iyi olduğu düşünülür. Puanlama yapılırken 100 üzerinden dönüştürülmüş puan kullanılır. Bu puan katılımcıların yüzdelik dilimde aldığı yeri göstermektedir. Puanlama sistemi ölçeğin orijinal sürümü el kitapçığında ayrıntılı anlatılmaktadır

Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutunda taban ve tavan etkileri <%10’dur. AFA için KMO 0,76, Barlett küresellik testi p<0,001’dir; özdeğeri>1, kümülatif varyansı %62,8 olan iki faktörlü yapı saptanmıştır. Uyum göstergeleri (Χ2 =2,05, RMSEA=0,09; GFI=0,90; CFI=0,93; SRMR=0,06) kabul edilebilir sınırlardadır. DFA ile belirlenen faktörler birleşim ve ayrışım geçerliliği kriterlerini sağlamaktadır (CR>0,70, AVE>0,5 ve AVE>MSV, AVE>ASV)

Güvenirlik: 

Cronbach alfa değeri etki boyutunda 0,84, endişe boyutunda 0,85, toplamda 0,86’dır. DISABKIDS astım modülü ile
eş zamanlı uygulanan AÇYKÖ puanları arasında olumlu yönde, güçlü düzeyde, anlamlı korelasyon vardır (r=0,550,
p<0,001). Spearman-Brown değeri 0,82, Guttman Split-half değeri 0,80 bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
DISABKIDS asthma modul
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi