Dijital Sağlıklı Diyet Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karahan-Yılmaz, S., ve Eskici, G. (2021). Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-Kısa Form ve Dijital Sağlıklı Diyet Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(3),19-25.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sevil KARAHAN YILMAZ
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

4’lü Likert tipi cevap seçeneklerini içermekte ve 4 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü likert: (1:çok zor, 2:oldukça zor, 3:oldukça kolay, 4:çok kolay)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçeğin değerlendirilmesinde formül (İndeks = (Ortalama-1) x 50/3)
kullanılmaktadır. Formülle hesaplanan indeks değeri 0-50 arasında değişmektedir, yüksek puan daha iyi sağlıklı diyet
okuryazarlığını göstermektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yüksek puan daha iyi sağlıklı diyet okuryazarlığını göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

dil geçerlilik
çalışmasında ölçeğin yazarı tarafından oluşturulan İngilizce
metin kullanılmıştır. Dil geçerlik süreci, ölçeğin öncelikle
İngilizceden Türkçeye sonra da Türkçeden İngilizceye çeviri
aşamalarını içermektedir (9). İlk aşamada hem Türkçe hem
de İngilizce dilini profesyonel anlamda bilen iki farklı dil
bilimci ve bir akademisyen tarafından ölçeğin İngilizceden
Türkçeye çevirisi yapılmıştır. İkinci aşamada; Türkçe çevirisi
yapılan ölçek incelendikten sonra, araştırmacılar tarafından
ölçek soruları tartışılarak uygun ifadeler belirlenmiş ve
üzerinde uzlaşma sağlanarak tek bir araç haline getirilmiştir.
Üçüncü aşamada; her iki dili, ana dili düzeyinde bilen
ve anadili İngilizce olan bir çevirmen tarafından metnin
İngilizceye geri çevrisi yapılmıştır. İngilizceye geri çeviri
yapılan ölçek ile özgün İngilizce ölçek karşılaştırılmış, ölçek
maddelerinde anlam değişikliği gözlenmemiş ve ölçeğin dil
geçerliliği tamamlanmıştır.

Geçerlik: 

DFA sonuçlarına göre tüm maddelerin t değerleri anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
Ölçekten herhangi bir madde çıkarılmasına gerek bulunmamıştır. Faktör yüklerinin 0,29 ile 0,68 arasında değiştiği gözlenmiştir.Faktör yükleri
incelendiğinde tüm maddelerin 0,30 değerinden yüksek
faktör yüküne sahip olduğu gözlenmiştir. Maddelerin
faktör yüklerinin 0,692 ile 0,858 arasında değiştiği tespit
edilmiştir. Madde toplam korelasyonlarının da 0,30
değerinden yüksek olduğu ve 0,492 ile 0,700 arasında
değiştiği gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine Cronbach
Alpha katsayısı ile bakılmıştır. 4
maddelik ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,785 olarak
güvenilir nitelikte belirlenmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Digital Healthy Diet Literacy
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Duong TV, Pham KM, Do BN, Kim GB, Dam HT, Le VTT, et al. (2020). Digital Healthy Diet Literacy and self-perceived eating behavior change during COVID-19 pandemic among undergraduate nursing and medical students: a rapid online survey. Int J Environ Res Public Health. 17(19),7185

DOI: 
10.3390/ijerph17197185
Orijinal Form Geçerlik: 

Duong ve ark. (7) tarafından geliştirilen orijinal dili İngilizce olan
4 maddelik “Digital Healthy Diet Literacy” ölçeğinin Cronbach
Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,860 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Duong ve ark. (7) tarafından geliştirilen orijinal dili İngilizce olan
4 maddelik “Digital Healthy Diet Literacy” ölçeğinin Cronbach
Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,860 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi