TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 385 Yabancı Dil Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Çam, S., Serindağ, E. ve İşigüzel, B. (2010). Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 302- 312.


Geliştiren/Uyarlayan
Bahar İşigüzel, Ergün Serindağ, Sabahattin Çam


Yıl
2010


Kaynak Adı
Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi


Cilt
19


Sayı
2


Sayfa Aralığı
302-312


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001436/5000002127


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Sabahattin ÇAM


İletişim
sabahcam@cu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon


Alt Boyutlar
Alman Kültürüne İlgili, Başarı İsteği, Olumlu Sınıf Ortamı, Sosyal ve Eğitim Ortamı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut 20 madde
Alman Kültürüne İlgili ( 5 m ) :
Olumlu Sınıf Ortamı ( 5 m ) :
Sosyal ve Eğitim Ortamı ( 5 m ) :
Başarı İsteği ( 5 m ):


Kimlere Uygulanabilir
Almanca Hazırlık Sınıfında Okuyan Türk Öğrenciler


Derecelendirme
5'li likert (1=kesinlikle katılmıyorum - 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum - 4=katılıyorum - 5=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Toplanan veriler SPSS 11.5 programıyla analiz edilmiştir. Analizlerde Açıklayıcı Faktör Analizi, basit doğrusal korelasyon, t testi ve Cronbach alfa teknikleri kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda madde seçimi ve maddelerin hangi faktörde yer alacaklarına yönelik kararın verilmesinde şu iki ölçüt benimsenmiştir: Bir maddenin faktör yükü değerinin en düşük .40 olması ve birden çok faktöre yüklenen maddelerin iki faktör yükü arasında .20 değer farkı olması. İstatistiksel sonuçların yorumlanmasında anlamlılık düzeyi . 05 olarak ölçüt alınmıştır.


Çeviri Süreci

Maddeler orijinal dilden üç uzman tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrilmiş ve üç çeviri metni incelenerek tek bir metin haline getirilmiştir. Bu metnin de dil geçerliğine sahip olduğu görülmüştür.


Geçerlik

Geçerlilik çalışması çeviri,yapı ve ölçüt bağıntılı olarak üç şekilde yapılmıştır.
-Çeviri geçerliliği: Ölçeğin çeviri geçerliği için Almanca formu ve Türkçe formu Almanca Öğretmenliği programında 7. dönemde öğrenim gören 30 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin iki formdaki maddelere verdikleri yanıtlar arasındaki
korelasyonlara bakılmış ve değerlerin .37 ile 1.00 arasında değiştiği bulunmuştur (p< .05). Toplam puanlar için elde edilen değer ise .99’dur. İki formdan elde edilen toplam puan ortalamaları arasında da anlamlı farklılık görülmemiştir.
-Yapı geçerliliği:Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için Temel Bileşenler Analizi benimsenerek Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Örneklem yeterlilik katsayısı (KMO) değerinin .85 olduğu (χ²= 428.93; p< 0.0001) ve maddelerin ortak
varyans değerlerinin de .51 ile .77 arasında değiştiği görülmüştür. Faktör analizi sonucunda öz değeri 1.00’den yüksek olan ve varyansın %62.58’ini açıklayan 10 faktörlü bir çözüme ulaşılmıştır. Faktörlerin öz değerlere göre grafiği (scree plot) incelendiğinde yapının dört faktörlü olarak incelenmesinin uygun olacağı görülmüştür. Çünkü 4. faktörden sonra önemli kabul edilecek kırılmanın olduğu ve 5. faktörün öz değeri (1.56) ile 10. faktörün öz değeri (1.03) arasındaki farkın oldukça küçük olduğu gözlenmiştir. Faktörlerin öz değerleri incelendiğinde öz değeri 2.00’dan daha yüksek olan dört faktör olduğu ve bu faktörlerin toplam varyansın % 43.07’sini açıkladığı görülmüştür.
-Ölçüt bağıntılı geçerlilik :Dil öğrenmenin motivasyonla ilişkili olacağı görüşü doğrultusunda Almanca hazırlık sınıfındaki öğrencilerin, aracın alt ölçek ve toplam puanlarıyla dönem sonu başarı puanları arasındaki ilişkilere bakılmıştır (N=120).
Sonuçta dönem sonu başarı notunun Alman Kültürüne İlgi (r= .28), Başarı İsteği (r=.29) ve toplam puanla (r=.27) olumlu yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkiler göstermiştir (p<.01). Ancak, Olumlu Sınıf Ortamı (r=.17) ve Sosyal ve E


Güvenirlik

Ölçeğin toplam puan ve alt ölçek puanlarının güvenirliği iç tutarlık ve test tekrar test katsayıları bulunarak incelenmiştir. Faktör analizi çalışmasının yapıldığı verilerden (N=272) elde edilen Cronbach Alfa katsayılarının Alman Kültürüne İlgi için
.78, Olumlu Sınıf Ortamı için .75, Sosyal ve Eğitim Olanakları için .73, Başarı İsteği alt ölçeği için .67 ve toplam puan için .82 olduğu saptanmıştır. Altı hafta ara ile ölçeğin 60 öğrenciye tekrar uygulanması ile elde edilen test -tekrar test katsayıları alt ölçekler ve toplam puan için .99’dur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Motivation Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Schlag, B. (2004). Intrinsische und extrinsische Motivation. Lern- Und Leistungsmotivation, 21–25. doi: 10.1007/978-3-663-12218-0_4


Orijinal Ölçek Yazarlar
Berhard SCHLAG


Orijinal Ölçek Yıl
2004


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Lern- und Leistungsmotivation


Orijinal Ölçek DOI
10.1007/978-3-663-12218-0_4


Orijinal Ölçek Dergi
Lern- und Leistungsmotivation


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
21-25


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi