Adolesanlarda E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Coşkun, S. ve Bebiş, H. (2015). Adolesanlarda e-sağlık okuryazarlığı ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gülhane Tıp Dergisi, 57 (4),378-384. http://dx.doi.org/10.5455/gulhane. 157832

DOI: 
http://dx.doi.org/10.5455/gulhane. 157832
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Hatice Bebiş
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

6 alt boyut ve 31 maddeden oluşmaktadır.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Bu çalışmada; e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği iyi derecede İngilizce
bilen alanlarında uzman 5 öğretim üyesi tarafından (Halk Sağlığı ABD’de görevli 1 Prof., 1 Doçent, 1 Psikiyatri Hemşireliği
BD. Doçenti, 1 Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Hemşireliği BD.
Yrd.Doç., 1 Bilişim Uzmanı) Türkçe’ye çevrilmiştir. Türk dili öğretmeni tarafından gramer ve Türkçe anlaşılırlığı değerlendirilmiştir. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesinde Kapsam Geçerlilik Endeksi (KGE) kullanılmıştır. Ölçek maddelerindeki Türkçe ifadeler, uzmanlar tarafından 1-4 arasında puanlanmıştır. Her maddenin anlaşılabilirliğine yönelik yapılan bu değerlendirmede; 1 puan= uygun değil, 2 puan= biraz uygun, 3 puan = uygun, 4 puan tamamen uygun olarak tanımlanmakta ve ölçek maddelerinin uzman değerlendirme sonucu KGE’nin %80’nin 3 ve 4 puan alması yeterli kabul edilmektedir

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmış, verilerin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı (0.75) ve Bartlett Küresellik Testi (204.5, p<0.001) ile değerlendirilmiştir. Ölçüt geçerliliğinin belirlenmesi için, hesaplanan korelasyon katsayısı 0.39, p<0.001 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada, e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Cronbach alfa değeri 0.78 bulunmuştur. Faktör analizi çalışmasında özdeğeri 1’i aşan, toplam varyansın %67.543’ünü açıklamakta ve faktör yükleri 0.59-0.86 arasında değişmektedir. Testtekrar test güvenirlik katsayısı 0.87 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin maddetoplam korelasyonları 0.43 ile 0.57 arasında değişmekte, yalnızca bir madde 0.24 olarak bulunmuştur. %27 ’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi