TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 601 Temel Tıp Bilimleri

242 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sağlık Çalışanlarının Kronik Ağrılı Hastalara Yönelik Tutumu Ölçeği

Sucu-Çakmak, N. C., Çalışkan, N., & Kan, A. (2023). Health Care Professionals’ Attitudes Toward Patients with Chronic Pain: Scale Development Study. Pain Management Nursing, 24 (2), 188–195. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2022.08.004

Sağlık Hizmeti Sunumu Öz-Değerlendirme Ölçeği

Üner, S. (2007). Sağlık Hizmeti Sunumu Öz-Değerlendirme Ölçeğinin Yapısı ve Güvenirliği. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 27(6), 816-822.

Sağlık Kurumlarında Hizmet Memnuniyetini Ölçme Ölçeği

Ercan, İ., Ediz, B. ve Kan, İ. (2004). Sağlık kurumlarında teknik olmayan boyut için hizmet memnuniyetini ölçebilmek amacıyla geliştirilen ölçek. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 151-157.

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Ercan,İ.,Ediz,B., Kan,İ. (2004).Sağlık kurumlarında teknik olmayan boyut için hizmet memnuniyetini ölçebilmek amacıyla geliştirilen ölçek.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (3), 151-157.

Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Bayık-Temel , A. ve Aras, Z. (2017). Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 25(2), 85-94.

Sağlık personeli yaşam kalitesi ölçeği

Aydın, İ. , Çelik, Y. & Uğurluoğlu, Ö. (2011). Sağlık personeli yaşam kalitesi ölçeği:Geliştirilmesi,geçerliliği ve güvenirliliği . Toplum ve Sosyal Hizmet , 22 (2) , 79-100 .

Sağlık Profesyonellerinin Asenkronize Teletıp Hizmetlerine Yönelik Algılarını Değerlendirme Anketi (Kısa Form)

Karadağ, M., Hüzmeli, İ., & Doğru-Hüzmeli, E. (2022 ). The Validity and Reliability of the Turkish Version of Short Questionnaire to Assess Healthcare Professionals’ Perceptions of Asynchronous Telemedicine Services. Progress in Nutrition [Supplement 1], 24(1), e2022065.

Sağlıklı Bireylerde Yorgunluk Ölçeği

Kılınç, M., Murat, G., & Kinikli, G. I. (2021). The reliability and validity of the Turkish version of the Mental Fatigue Scale In Healthy Individuals. Clinical and Experimental Health Sciences, 11(3), 381-386. http://dx.doi.org/10.33808/clinexphealthsci.715517

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II

Bahar, Z., Beşer, A., Gördes, N., Ersin, F. ve Kıssal, A. (2008). Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. C.U.Hemsirelik Yuksekokulu Dergisi, 12(1),1-13.

Sağlıklı Yaşam Tarzına Ulaşma Eğilimi Ölçeği

KES D, ŞAHİN F, SEVENCAN N (2021). Sağlıklı yaşam tarzına ulaşma eğilimi ölçeği\’nin türkçeye uyarlaması ve psikometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 12(28), 88 – 93.

Sedasyon Uygulama Ölçeği

Akın Korhan, E. , Çevik, K. , Hakverdioğlu Yönt, G. , Bozkurt,, G. & Özlem,, M. (2019). Sedasyon uygulama ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4(3) , 91-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/51136/666461

Septal Deviasyonun Lokalizasyonunun Septoplasti Başarısına Etkisi Ölçeği

Şişman, A., Akpınar, M., Kıvanç, S., Kara, M. (2013). Evaluation of the efect of localization of septal deviation on the success of septoplasty using nose scale. Türk Otolarengoloji Arşivi, 51(2), 49 – 52.

Septoplasti hastalarının yaşam kalitesi ölçeği

Vural, Ş., Taş, E., Gürsel, O. (2008). Septoplasti hastalarının yaşam kalitesi ölçümü, rinomanometri ve bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 18(3), 166 – 170.

SH- Ağrı Şiddeti ve Ağrı Eşiği Ölçeği

Ataoğlu, S., Ankaralı, H., Ankaralı, S., ve Koçak, S. (2018). Osteoartrit hastalarında ağrı şiddeti: Yeni bir ölçek. Cukurova Medical Journal, 43(2), 332-342. doi: 10.17826/cumj.341684

Sıcak Basması İnanç Ölçeği

Sis Çelik, A. ve Pasinlioğlu, T. (2015). Sıcak basması inanç ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2 (3), 249-259. https://doi.org/10.17681/hsp.8034

Stanford Sağlık Değerlendirme Ölçeği

Küçükdeveci, A. A.,Şahin, H., Ataman, Ş., Griffiths, B., & Tennant, A. (2004). Issues in cross‐cultural validity: Example from the adaptation, reliability, and validity testing of a Turkish version of the Stanford Health Assessment Questionnaire. Arthritis Care & Research, 51(1), 14-19. doi: 10.1002/art.20091

Suriadi ve Sanada basınç yarası risk değerlendirme ölçeğini

Akman-mert, Ö. ve Alpar, Ş. E. (2014). Suriadi ve Sanada Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 16 (1), 1-11. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hemarge/issue/52734/695724

Susuzluk Rahatsızlığı Ölçeği

Çiftçi, B., Yıldız, G. N., Avşar, G., Köse, S., Aydın, E., Doğan, S., & Çelik, Ş. (2023). Development of the Thirst Discomfort Scale: A validity and reliability study. American Journal of Critical Care, 32(3), 176-183. https://doi.org/10.4037/ajcc2023954

Tedavi Karar Değerlendirme Ölçeği

Erci, B., & Özdemir, S. (2008). Psychometric properties of the Treatment Decision Evaluation Scale in patients with cancer in Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 12(5), 464-468. doi:10.1016/j.ejon.2008.05.006

Tıbbi Hata Algısı Ölçeği

Gök, G. (2021) Elektronik tıbbi kayıt kabul modeli seviye-7 dijital hastanelerde teknoloji kabul düzeyinin tıbbi hata algısına etkisinin belirlenmesi (Tez No. 705609)  [Doktora tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği

Yıldız, M. (2021). Kamu Özel Ortaklığı (Şehir Hastanesi) Hastanesinde Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tıbbi Hata Eğiliminin, Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği ve Tıbbi Hata Tutum Ölçeği İle Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Adana.

Tıbbi Yapay Zeka Hazırbulunuşluk Ölçeği

Karaca, O., Çalışkan, S. A., & Demir, K. (2021). Medical artificial intelligence readiness scale for medical students (MAIRS-MS)–development, validity and reliability study. BMC medical education, 21(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s12909-021-02546-6

Tıp Eği̇ti̇mi̇nde Deği̇şi̇m Yöneti̇mi̇ Ölçeği

Yılmaz, N. D. ve Atılgan, H. (2014). Öğretim üyelerinin beklenti ve algıları üzerinden Tıp Eğitiminde Değişim Yönetimi Ölçeği. Tıp Eğitimi Dünyası, 13(39), 1-12.

Tıp Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği

Selvi̇, H., ve Başhan, İ. (2019). Bir ölçek geliştirme çalışması, Tıp Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 803-814. doi: 10.17860/mersinefd.550687

Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin Covıd-19 Korku Ölçeği

Oymak-Yalçın, S., Çan, G., Toraman, Ç., Kartal, H., Yıldırım, M. Ş., & Bakar, C. (2023). Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin COVID-19 Korku Ölçeğinin geliştirilmesi. Nobel Medicus, 19(2), 89-99.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi