TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 410 Sosyal Hizmetler

36 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Aktif Yaşlanma Ölçeği

Demir-Erbil, D. & Hazer, O. (2019). University of Jyvaskyla Active Aging Scale: The study of validity and reliability. International Journal of Eurasia Social Science, 10(38), 1157-1175.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Bakım Verme Yeterliliği Ölçeği

Avcı Demir, Y., ve Gözüm, S. (2022). BakIm Verme Yeterliliğİ Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması ve psikometrik olarak test edilmesinin Türkçe uyarlama ve psikometrik test edilmesi. Bezmialem Science , 10 (1), 81-87.

Başarılı Yaşlanma Ölçeği

Hazer, O ve Özsungur, F. (2017). Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ) Türkçe versiyonu. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4, 184-206.

Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeği (Ebeveyn Formu)

Aktu, Y. ve Dilekmen, M. (2021). Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeği: Ebeveyn formu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(Ek 1), 388-404. Doi: 10.18863/pgy.995589

Evde Bakım Hizmetleri Tutum Ölçeği

Duru, P., Örsal, Ö., Karadağ, E. (2015). Development of an Attitude Scale for Home Care. Research and Theory for Nursing Practice, 29(4),306-324.

Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği

Tuncay, T., & Duyan, V. (2015).Turkish adaptation of the Geriatric Social Work Competency Scale in a groupe of social work bachelor students. Turkish Journal of Geriatrics, 18(1), 60-67. doi:

Haber Tüketim Motivasyonları ve Tatminleri Ölçeği

Ateşgöz K. & Kılıç, D. (2022). Haber Tüketim Motivasyonları ve Tatminleri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2022(60), 143 – 167. https://doi.org/10.47998/ikad.1120452

Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi

Özmete, E. (2016). Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi: Türkçeye uyarlama çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 45-52. https://www.dx.doi.org/10.5455/apd.200727

İlişkisel Yaşlanma Kaygısı Ölçeği

Çay, M., Yanardağ, U., Zubaroğlu-Yanardağ, M. (2023). Adaptation of Relational Aging Anxiety Scale into Turkish. Arch Health, 1-8. Doi: 10.5152/ArcHealthSciRes.2022.22035.

İstismar ve İhmali Önlemede Uygulanabilecek Çözüm Önerileri Anketi

Dönmez-Bican, E. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve velilerin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik görüşleri. (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kadına Yönelik Eş Şiddet Ölçeği

Deniz, T. (2019). Kadına Yönelik Eş Şiddet Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla.

Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeği

Baydur, H., &Uçan, G. (2016). Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Manisa örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2), 7-28.

Kanıta Dayalı Uygulama Ölçeği

Çay, M., ve Daşbaş, S. (2020). Kanıta Dayalı Uygulama Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(4), 1514-1546. https://doi.org/10.33417/tsh.733462

Kanıta Dayalı Uygulama Ölçeği

Çay, M. (2020). Sosyal hizmet uzmanlarının kanıta dayalı uygulama bilgi, tutum ve kullanımının bazı değişkenlere göre incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Kendi Kaderini Tayin Ölçeği

Türkmen, D. (2012). Yetiştirme yurtlarında kalan gençlerin kendi kaderlerini tayin hakkı ile öz-saygı düzeylerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği

Artan, T., Karaman, M., Atak, I., ve Cebeci, F. (2020). COVID-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği'nin değerlendirilmesi. Sosyal Çalışma Dergisi, 4(2), 33-39.

Madde Kullanımı Damgalama Mekanizması Ölçeği

Babahanoğlu, R. ve Daşbaş, S. (2021). Madde kullanımı damgalama mekanizması ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(1), 141-172. https://doi.org/10.33417/tsh.798982

Nathanson ve Giffords Sosyal Hizmet Etik Ölçeği

Artan, T., Irmak, H. S., & Mengü, E. (2019). Nathanson ve Giffords Sosyal Hizmet Etik Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6(2), 1-11.

Profesyonel Bakım Ekipleri için Bakım Yükü Ölçeği

Kalanlar B., & Kuru-Alıcı N. (2020). Professional Care Team Burden Scale: Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the Turkish version. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34 (4), 971– 978. DOI: 10.1111/scs.12805

Sağlık Çalışanları Açısından Palyatif Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek

Sarıhan, M. , Öztürk, D. & Yurdakoş, K. (2022). Sağlık Çalışanları Açısından Palyatif Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Sağlık Bilimleri Dergisi, 31 (2) , 219-228 . DOI: 10.34108/eujhs.944146

Sağlık Çalışanlarında Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği

Şahin, N., ve Dişsiz, M. (2009). Sağlık Çalışanlarında Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 263-274.

Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Etkinliğini Ölçme

Çelebi, E. (2021). Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin etkinliğini ölçme: Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 81-98. https://doi.org/10.18037/ausbd.902563

SERVQUAL Ölçeği

Birgül, Ş. (1995). Hizmet kalitesinin kavramlaştırılması ve ölçülmesi: Hastane hizmetleri örneklemesi (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Technical University Institute of Social Sciences, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi