TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 410 Sosyal Hizmetler

65 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Aktif Yaşlanma Ölçeği

Demir-Erbil, D. & Hazer, O. (2019). University of Jyvaskyla Active Aging Scale: The study of validity and reliability. International Journal of Eurasia Social Science, 10(38), 1157-1175.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Bakım Verme Yeterliliği Ölçeği

Avcı Demir, Y., ve Gözüm, S. (2022). BakIm Verme Yeterliliğİ Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması ve psikometrik olarak test edilmesinin Türkçe uyarlama ve psikometrik test edilmesi. Bezmialem Science , 10 (1), 81-87.

Başarılı Yaşlanma Ölçeği

Hazer, O ve Özsungur, F. (2017). Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ) Türkçe versiyonu. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4, 184-206.

Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Kanbur, E. , Kanbur, A. & Özdemir, B. (2022). Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13(30), 16-28 .

Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeği (Ebeveyn Formu)

Aktu, Y. ve Dilekmen, M. (2021). Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeği: Ebeveyn formu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(Ek 1), 388-404. Doi: 10.18863/pgy.995589

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Meral, B. F. ve Cavkaytar, A. (2013). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ nin psikometrik özelliklerinin otizmli çocuk aileleri üzerinden incelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 20-32 .

EBEVEYN AŞI TEREDDÜTTÜ ÖLÇEĞİ

Alp S. , Oral Kara N. EBEVEYN AŞI TEREDDÜTTÜ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2022; 7(3): 506-520.

Eğitim Memnuniyeti Ölçeği

Ünsal Özberk, E. B. (2017). Adalet bakanlığı ceza infaz kurumları personeli eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere bir ölçek geliştirme çalışması: Eğitim memnuniyeti ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18(1) , 71-82 . DOI: 10.17679/inuefd.295719

Evde Bakım Hizmetleri Tutum Ölçeği

Duru, P., Örsal, Ö., Karadağ, E. (2015). Development of an Attitude Scale for Home Care. Research and Theory for Nursing Practice, 29(4),306-324.

Gebelikte Anne Sağlığı Okuryazarlığı Envanteri

Ayran, G., Köse, S., & Turan-Aydın, E. (2023). Gebelikte Anne Sağlığı Okuryazarlığı Envanterinin Türkçe’ ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Karya Journal of Health Science, 4 (1), 11-18. https://doi.org/10.52831/kjhs.1171554

Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği

Tuncay, T., & Duyan, V. (2015).Turkish adaptation of the Geriatric Social Work Competency Scale in a groupe of social work bachelor students. Turkish Journal of Geriatrics, 18(1), 60-67. doi:

Haber Tüketim Motivasyonları ve Tatminleri Ölçeği

Ateşgöz K. & Kılıç, D. (2022). Haber Tüketim Motivasyonları ve Tatminleri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2022(60), 143 – 167. https://doi.org/10.47998/ikad.1120452

Hizmet Personeline Güven Ölçeği

Şimşek, M. & Sever, G. N. (2016). Hizmet personeline güvenin belirlenmesi için yeni bir ölçek önerisi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 4(1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31651/347045

Hizmetkâr örgütlerde örgütsel liderlik değerlendirme ölçeği

Kahveci, H. & Aypay, A. (2012). Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (1) , 19-42 .

Huzur Evlerindeki Yaşlılar İçin Fiziksel Aktivite Ölçeği

Şahinoğlu, D., Demirdel, S., Karahan, S. & Topuz, S.(2022).Validity And Reliability Study Of The Turkish Version Of Physical Activity Scale For The Elderly In Nursing Homes.Turkish Journal of Geriatrics.25(2):254-261.

Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi

Özmete, E. (2016). Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi: Türkçeye uyarlama çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 45-52. https://www.dx.doi.org/10.5455/apd.200727

İlişkisel Yaşlanma Kaygısı Ölçeği

Çay, M., Yanardağ, U., Zubaroğlu-Yanardağ, M. (2023). Adaptation of Relational Aging Anxiety Scale into Turkish. Arch Health, 1-8. Doi: 10.5152/ArcHealthSciRes.2022.22035.

İstismar ve İhmali Önlemede Uygulanabilecek Çözüm Önerileri Anketi

Dönmez-Bican, E. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve velilerin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik görüşleri. (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kadına Yönelik Eş Şiddet Ölçeği

Deniz, T. (2019). Kadına Yönelik Eş Şiddet Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla.

Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeği

Baydur, H., &Uçan, G. (2016). Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Manisa örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2), 7-28.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (Kdkkaö)

Kaygısız, Ü. (2016). Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal Algı Ölçeği (KDKKAÖ) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 19-37 . https//doi.org/10.20875/sb.40564

Kanıta Dayalı Uygulama Ölçeği

Çay, M., ve Daşbaş, S. (2020). Kanıta Dayalı Uygulama Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(4), 1514-1546. https://doi.org/10.33417/tsh.733462

Kanıta Dayalı Uygulama Ölçeği

Çay, M. (2020). Sosyal hizmet uzmanlarının kanıta dayalı uygulama bilgi, tutum ve kullanımının bazı değişkenlere göre incelenmesi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi