TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 410 Sosyal Hizmetler

77 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Aidiyeti Ölçeği

Mavili, A., Kesen, N.F. ve Daşbaş, S. (2014). Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33), 29-45. http://dx.doi.org/10.21560/spcd.19507

Aile Güçlendirme Ölçeği

Akay O. (2023) Özel Gereksinimli Çocuklarda Anne-Baba Stres Düzeyi ile Aile Güçlendirme İlişkisinin Güçlendirme Yaklaşımı Çerçevesinde İncelenmesi (Tez No. 815991) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Aktif Yaşlanma Ölçeği

Demir-Erbil, D. & Hazer, O. (2019). University of Jyvaskyla Active Aging Scale: The study of validity and reliability. International Journal of Eurasia Social Science, 10(38), 1157-1175.

Anne Baba Stres Ölçeği

Akay O. (2023) Özel Gereksinimli Çocuklarda Anne-Baba Stres Düzeyi ile Aile Güçlendirme İlişkisinin Güçlendirme Yaklaşımı Çerçevesinde İncelenmesi (Tez No. 815991) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Bakım Verme Yeterliliği Ölçeği

Avcı Demir, Y., ve Gözüm, S. (2022). BakIm Verme Yeterliliğİ Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması ve psikometrik olarak test edilmesinin Türkçe uyarlama ve psikometrik test edilmesi. Bezmialem Science , 10 (1), 81-87.

Başarılı Yaşlanma Ölçeği

Hazer, O ve Özsungur, F. (2017). Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ) Türkçe versiyonu. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4, 184-206.

Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği Ölçeği

Ünüvar Ünlüoğlu, D. (2019). Avrupa sosyal şartı çerçevesinde Türkiye’de kadın işgücünün değerlendirilmesi: Eskişehir özel sağlık sektörü örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Kanbur, E. , Kanbur, A. & Özdemir, B. (2022). Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13(30), 16-28 .

Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeği (Ebeveyn Formu)

Aktu, Y. ve Dilekmen, M. (2021). Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeği: Ebeveyn formu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(Ek 1), 388-404. Doi: 10.18863/pgy.995589

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Meral, B. F. ve Cavkaytar, A. (2013). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ nin psikometrik özelliklerinin otizmli çocuk aileleri üzerinden incelenmesi . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 20-32 .

EBEVEYN AŞI TEREDDÜTTÜ ÖLÇEĞİ

Alp S. , Oral Kara N. EBEVEYN AŞI TEREDDÜTTÜ ÖLÇEĞİNİN UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2022; 7(3): 506-520.

Eğitim Memnuniyeti Ölçeği

Ünsal Özberk, E. B. (2017). Adalet bakanlığı ceza infaz kurumları personeli eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere bir ölçek geliştirme çalışması: Eğitim memnuniyeti ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18(1) , 71-82 . DOI: 10.17679/inuefd.295719

Evde Bakım Hizmetleri Tutum Ölçeği

Duru, P., Örsal, Ö., Karadağ, E. (2015). Development of an Attitude Scale for Home Care. Research and Theory for Nursing Practice, 29(4),306-324.

Gebelikte Anne Sağlığı Okuryazarlığı Envanteri

Ayran, G., Köse, S., & Turan-Aydın, E. (2023). Gebelikte Anne Sağlığı Okuryazarlığı Envanterinin Türkçe’ ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Karya Journal of Health Science, 4 (1), 11-18. https://doi.org/10.52831/kjhs.1171554

Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği

Tuncay, T., & Duyan, V. (2015).Turkish adaptation of the Geriatric Social Work Competency Scale in a groupe of social work bachelor students. Turkish Journal of Geriatrics, 18(1), 60-67. doi:

Haber Tüketim Motivasyonları ve Tatminleri Ölçeği

Ateşgöz K. & Kılıç, D. (2022). Haber Tüketim Motivasyonları ve Tatminleri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2022(60), 143 – 167. https://doi.org/10.47998/ikad.1120452

Hizmet Personeline Güven Ölçeği

Şimşek, M. & Sever, G. N. (2016). Hizmet personeline güvenin belirlenmesi için yeni bir ölçek önerisi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 4(1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31651/347045

Hizmetkâr örgütlerde örgütsel liderlik değerlendirme ölçeği

Kahveci, H. & Aypay, A. (2012). Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (1) , 19-42 .

Huzur Evlerindeki Yaşlılar İçin Fiziksel Aktivite Ölçeği

Şahinoğlu, D., Demirdel, S., Karahan, S. & Topuz, S.(2022).Validity And Reliability Study Of The Turkish Version Of Physical Activity Scale For The Elderly In Nursing Homes.Turkish Journal of Geriatrics.25(2):254-261.

Huzurevi Uyum Ölçeği

Varer Akpinar, C., Belice, T., Bolukbasi, S., & Mandiracioglu, A. (2023). Turkish validity and reliability study of the nursing home adjustment scale. BMC geriatrics, 23(1), 610. https://doi.org/10.1186/s12877-023-04314-1

Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi

Özmete, E. (2016). Hwalek-Sengstock Yaşlı İstismarı Tarama Testi: Türkçeye uyarlama çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 45-52. https://www.dx.doi.org/10.5455/apd.200727

İlişkisel Yaşlanma Kaygısı Ölçeği

Çay, M., Yanardağ, U., Zubaroğlu-Yanardağ, M. (2023). Adaptation of Relational Aging Anxiety Scale into Turkish. Arch Health, 1-8. Doi: 10.5152/ArcHealthSciRes.2022.22035.

İntihar Ruminasyon Ölçeği

Erdem, M., Akıncı, H. ve Uyanık Negiz, Z. (2024). İntihar Ruminasyon Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1), 202-209. https://doi.org/10.5336/healthsci.2023-99150

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi