Yaşam Tatmini Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Bekmezci, M., ve Mert, İ. S. (2018). Yaşam Tatmini Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 166-177.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mustafa Bekmezci
Ölçülen Özellikler: 
Alt Boyutlar: 
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
7'li likert tipi 1-Hiç katılmıyorum, 7-Tamamen katılıyorum arasında puanlanmaktadır.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 7 ile 35 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

İlk olarak ölçeğin orijinal formundan Türkçe’ ye çevirisi yapılmış ve “geri çeviri” yöntemiyle dilsel eşdeğerliği sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Yaşam Tatmini Ölçeğinin İngilizce orijinali, iyi derecede İngilizce bilgisine haiz iki İngilizce öğretmeni tarafından birbirinden bağımsız olarak Türkçeye çevrilmiştir. Çeviriler incelenip karşılaştırılarak her bir maddeyi en iyi temsil ettiği düşünülen ifadeler, konusunda uzman üçüncü bir kişiye danışılarak belirlenmiştir. Elde edilen ölçek, yönetim organizasyon alanında çalışan bir akademisyen tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir.

Geçerlik: 

Yaşam Tatmini Ölçeğinin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. İlk olarak, verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla örneklem uygunluğu ve Barlett Sphericity testleri yapılmıştır. Kaiser Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluk katsayısı 0.857 ve Barlett-Sphericity testi ki kare değeri 739.539 (p<.001) olarak tespit edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda özdeğeri 3.349 olan ve toplam varyansın %66,98‟ini açıklayan tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir.

ΔX2: 21.104 df: 5 RMSEA: .103 NFI: .972 RFI: .916 CFI: .978 IFI: .978

Ölçeğin her maddesi birbiriyle orta ve üst sevide anlamlı bir (0.001 seviyesinde) korelasyon içerisindedir. Maddeler arasındaki en yüksek korelasyon ise, “Hayatımdan memnunum.” şeklinde olan Madde 3 ile “şimdiye kadar hayattan istediğim önemli şeylere sahip oldum.” şeklinde olan Madde 4 arasında bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yaşam Tatmini Ölçeğinin güvenirliğini ortaya koymak üzere Cronbach alfa iç tutarlık test yöntemi kullanılmıştır. Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .876 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi