Pedagojik Bilgi ve Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Gökçek, T. & Yılmaz, A. (2019). The adaptation of the pedagogical knowledge and skills survey into Turkish: Validity and reliability study. Turkish Journal of Education, 8(1), 52-70. doi: 10.19128/turje.459678

DOI: 
https://dx.doi.org/10.19128/turje.459678
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Tuba Gökçek
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Öğrenci öğrenmesi:
1. Öğretim sırasında öğrencilerin öğrenmeye olan ilgilerini artırırım.
2. Kendi konu alanıma öğrencilerin ilgisini çekerim.
3. Derslerimde yeri geldikçe eleştirel düşünmeye yer veririm.
4. Derslerimde yeri geldikçe yaratıcı düşünmeye yer veririm.
5. Öğrenciler arasında düşünmeyi özendirir ve bu konuda gereken kolaylığı sağlarım.
6. Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme etkinlikleri kullanırım.
7. Öğrencileri çok çalışmaları için motive ederim.
Dersi planlama:
8. Öğrettiğim konuya uygun öğretim yöntemlerini seçerim.
9. Öğrencilerin farklı yetenek seviyeleriyle uyuşacak öğretim yöntemleri seçerim.
10. Öğrencilere öğrenmelerini kolaylaştırmak için uygun sorular sorarım.
11. Öğretim içeriğini-müfredatı derslere bölerek işlerim.
12. Öğrencilerin farklı yeteneklerini dikkate alarak derslerimi planlarım.
13. Dersin içeriğine uygun öğretim yöntemlerini belirlerim.
14. Derslerimi öğrenci merkezli olarak hazırlarım.
Öğretim desteği:
15. Kendi öğretim materyallerimi hazırlayabilirim.
16. Derslerim için uygun öğretim materyalleri edinirim.
17. Derslerimde öğretim teknolojilerinden en etkili şekilde yararlanırım.
18. Ölçme-Değerlendirme araçlarımı (yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, testler vb.) hazırlarım.
19. Öğretim boyunca uygun değerlendirme formlarını kullanırım.
20. Öğretimim için içerikle ilgili konuları içeren kaynaklar edinirim.
Çeşitliliği sağlama:
21. Öğrencilerimin gelişimlerine yardımcı olmak için değerlendirme amaçlı dönütler veririm.
22. Öğrencilerin öğrenme hızına göre öğretimimi gerçekleştiririm.
23. Öğrencilerimin öğrenme güçlüklerini tespit ederim.
24. Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına hassasiyetle karşılık veririm.
25. Öğrencilerin grup çalışmalarını etkili biçimde kontrol ederim.
26. Öğrencilerin bireysel öğrenmelerini etkili biçimde kontrol ederim.
27. Ders sırasında öğrencilerin öğrenme ve performanslarını gözlemlerim.
Sınıf yönetimi:
28. Ders içinde uygun sınıf yönetimi tekniklerini kullanırım.
29. Davranış ve öğrenme problemi olan öğrencileri kontrol ederim.
30. Öğrenci davranışlarını gözlemlemek için uygun stratejiler kullanırım.
31. Öğrencileri disipline ederim.
İlgi ve alaka:
32. Müfredata yardımcı etkinlikler düzenlerim.
33. Zamanı etkili şekilde kullanırım.
34. Güçlüklerle başa çıkma becerisine sahibimdir.
35. Stresle başa çıkarım.
36. Öğrencilerimin her açıdan gelişimi için gerekli ilgiyi gösteririm.
37. Öğrencilerime her konuda gerekli ilgi ve özeni gösteririm.

Derecelendirme: 
5'li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum-5=Tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten 37 ile 185 arasında puan alınmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-