Öznel Eksik İstihdam Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Buyukgoze-Kavas, A., Allan, B. A., Turan, M., & Kirazci, F. (2021). Context and validation of the Subjective Underemployment Scale among Turkish employees. Journal of Career Assessment, 29(2), 283-302. https://doi.org/10.1177/1069072720961542

DOI: 
https://doi.org/10.1177/1069072720961542
Sorumlu Yazar: 
Ayşenur Büyükgöze Kavas
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Aldığım ücret benimle aynı niteliklere sahip olan kişilere kıyasla daha düşük (Madde 1).
Eğitim seviyeme göre çalıştığım iş yerinde daha yüksek bir konumda olmayı hak ediyorum (Madde 12).

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 7= kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek toplam puan 37 ile 259 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Alt ölçekler de kendi içinde toplanarak hesaplanır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin toplam puanı ya da alt boyutları hesaplanabilmektedir. Ölçekten alınan puan arttıkça kişinin eksik istihdam edildiğine yönelik algısı da artmaktadır.

Çeviri Süreci: 

İlk olarak ölçek hem İngilizce hem de Türkçe bilen psikolojik danışmanlık alanındaki beş profesör tarafından İngilizceden Türkçeye bağımsız birbirinden bağımsız olarak çevrilmiştir. Ardından, parçaların en iyi çevirisi konusunda bir anlaşmaya varmak için araştırmacılar çevirileri karşılaştırmıştır. Daha sonra, ölçeğin Türkçe çevirisi hem İngilizce hem de Türkçe bilen başka bir psikolojik danışma profesörü tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Ölçeğin hem orijinal hem de geri çevrilmiş versiyonları maddelerin anlaşılırlığı ve anlamı açısından karşılaştırılmıştır. Farklı kurum ve kuruluşlardan küçük bir çalışan yetişkin grubu (N = 9) daha sonra ölçeğin her bir maddesi hakkında sözlü geri bildirim sağlamış ve bu geribildirime dayanarak bazı maddelerin ifadeleri değiştirilmiştir. En son olarak Türkçe formun son şekli oluşturulmuş ve geçerlik ve güvenirlik analizleri için uygulamaya geçilmiştir.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında ilk olarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre ölçeğin 6 faktörlü şekli en iyi uyumu göstermiştir (χ2 (614) = 1738.36, p < .001, χ2/ df = 2.83, AIC = 1,916.36, CFI = .92, RMSEA = .06, 90% CI [.06, .07], SRMR = .05).
Ayrıca ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında cinsiyet, sosyal sınıf ve gelire göre ölçmenin değişmezliği test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar faktörlerin sayısının ve yapılarının cinsiyet (χ2 (1228) = 2732.59, p < .001, CFI = .90, RMSEA = .05, 90% CI [.053, .058], and SRMR = .05), sosyal sınıf (χ2 (1228) = 2781.71, p < .001, CFI = .90, RMSEA = .05, 90% CI [.054, .059], and SRMR = .06) ve gelir grupları (χ2 (1228) = 2837.19, p < .001, CFI = .89, RMSEA = .05, 90% CI [.057, .060], and SRMR = .06) arasında eşdeğer olduğunu göstermiştir.
Ölçeğin geçerliğini incelemek amacıyla yukarıdaki çalışmalara ek olarak ölçeğin farklı yapılarla arasındaki korelasyon katsayıları incelenmiştir. Buna göre ölçeğin aşırı niteliklilik ve işten ayrılma niyetiyle pozitif yönlü, iş doyumu, ücret doyumu ve anlamlı iş ile negatif yönlü anlamlı korelasyon gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması kapsamında ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Buna göre alpha katsayıları sırası ile düşük ücret alt boyutu için .96, statü uyuşmazlığı için .95, saat uyuşmazlığı için .87, çalışma alanı için .93 ve yoksulluk ücretli istihdam için .96 bulunmuştur. Ölçeğin toplamı için alpha katsayısı ise .95 bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Subjective Underemployment Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Allan, B. A., Tay, L., & Sterling, H. M. (2017). Construction and validation of the Subjective Underemployment Scales (SUS). Journal of Vocational Behavior, 99, 93-106.

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.01.001
Orijinal Form Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında ilk olarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre ölçek maddelerinin toplam varyansın %77’sini açıkladığını belirtilmiştir. Ardından farklı bir grupta doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin 6 boyutlu yapısının iyi uyum gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Ek olarak geçerlilik çalışmaları kapsamında ölçeğin aşırı niteliklilik ve işten ayrılma niyeti ile pozitif yönlü, ücret tatmini, anlamlı iş ve iş doyumu ile negatif yönlü ilişkili olduğu görülmüştür.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışmaları kapsamında ölçeğin Cronbach alpha katsayısı incelenmiştir. Buna göre düşük alpha katsayıları sırasıyla ücret alt boyutu için .97, statü uyuşmazlığı için .96, çalışma alanı için .95, saat uyuşmazlığı için .95, istemsiz geçici iş için .97, ve yoksulluk ücretli istihdam alt boyutu için ise .96 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi