Öğretmenler İçin Kaynaştırmayla İlgili Mesleki Yeterlik Gelişimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Karaca, M. A. (2018). Kaynaştırma eğitimi programının öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarındaki mesleki yeterliliklerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
M. Abdulbaki KARACA, Hakan SARI
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

38 madde 7 alt boyut;
1-4 maddeler, öğretim yöntem ve teknikleri
5-11 maddeler, bireyselleştirilmiş eğitim programı
12-18 maddeler, tanılama ve değerlendirme
19-24 maddeler, görev ve sorumluluk
25-28 maddeler, materyal geliştirme
29-34 maddeler, aile eğitimi/iş birliği
35-38 maddeler, yasal düzenlemeler

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 38 ile 190 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan yüksek puan, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimiyle ilgili mesleki yeterlik algılarının yüksek olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

Madde havuzunda 70 madde oluşturulmuştur. Geçerlik çalışmaları için kapsam geçerliği, görünüş geçerliği ve yapı geçerliği incelenmiştir. Uzman görüşü için özel eğitim bölümünde 4 öğretim üyesine, ölçme ve değerlendirme bölümündeki bir öğretim üyesine ve 8 özel eğitim öğretmenine başvurulmuştur. Uzman görüşleriyle görünüş geçerliği ve kapsam geçerliği incelenmiştir. Madde istatistiklerinin hesaplanmasından sonra ölçek için geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Uzman görüşlerinin incelemesi sonucunda 6 madde ve yapılan faktör analizinde faktör yükü 0,40’ın altında kalan 22 madde ölçekten çıkartılmıştır. Bu analiz sonucunda ölçeğin madde sayısı 38 olmuştur. Ölçekten çıkarılacak madde sayısıya karar verilirken 0,25 baz alınabilir. Ancak 0,40 altındaki maddelerin (Kuzgun ve Sevim, 2004) ya da 0,35 korelasyon değerinin altındaki maddeler çıkarılabilmektedir (Özmenteş, 2006). Ölçek; Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Tanılama ve Değerlendirme, Görev ve Sorumluluklar, Materyal Geliştirme, Aile Eğitimi, Yasal Düzenlemelerle birlikte 7 faktörden oluştuğu görülmektedir Verilerin faktör analizi yapmaya uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Küresellik Testleri sonuçları görülmektedir KMO (,949).

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda öz değeri 1 ve daha yukarı olan bileşenlerin seçilerek yapılan analizde faktör oluşmuştur. Açımlayıcı (extraction) yöntem olarak temel bileşenler (principal component) analizi kullanılmıştır. 7 faktör toplam değişkenliğin %74,692’sini açıklamaktadır
Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin maddeler incelendiğinde birinci faktör ‘Tanılama ve Değerlendirme’ ismi altında toplanmakta ve s31, s30, s33, s32, s29, s35, s36 maddelerinden oluşmaktadır. İkinci faktöre bakıldığında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ismi altında toplanmakta ve s13, s21, s22, s20, s19 ve s15 maddelerini içermektedir. Üçüncü faktör incelendiğinde ‘Aile Eğitimi ve İşbirliği’ başlığı altında toplanmakta ve s67, s66, s68, s65, s25, s24 maddelerinden oluşmaktadır. Dördüncü faktör incelendiğinde ‘Görev ve Sorumluluklar’ başlığı
70
altında toplanmakta ve s38, s37, s39, s40, s42, s43 maddelerini içermektedir. Beşinci faktör incelendiğinde ‘Yasal Düzenlemeler’ başlığı altında ve s73, s74, s72, s75 maddelerini içerdiği görülmektedir. Altıncı faktör incelendiğinde ‘Materyal Geliştirme’ ismi altında toplanmakta ve s55, s56, s54, s57 maddelerini içermektedir. Yedinci faktör ise ‘Öğretim Yöntem ve Teknikleri’ başlığı altında s6, s4, s7, s9 maddelerinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Güvenirlik: 

Öğretmenler İçin Kaynaştırmayla İlgili Mesleki Yeterlik Gelişimi Ölçeğiyle’ ilgili geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçeğin genel Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .97.7 olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmenler için kaynaştırmayla ilgili mesleki yeterlik ölçeğinin 7 alt faktörüne ait güvenirlik katsayıları verilmiştir. Birinci alt faktöre ait tanılama ve değerlendirmenin güvenirlik katsayısı ,935, ikinci alt faktör olan bireyselleştirilmiş eğitim programının güvenirlik katsayısı ,915, üçüncü alt faktör olan aile eğitimi/işbirliğinin güvenirlik katsayısı ,927, dördüncü alt faktör olan görev ve sorumlulukların güvenirlik katsayısı ,929, beşinci alt faktör olan yasal düzenlemelerin güvenirlik katsayısı ,928, altıncı alt faktör olan materyal tasarlamanın güvenirlik katsayısı ,919 ve son alt faktör olan öğretim yöntem ve tekniklerinin güvenirlik katsayısı ,798 dir.

Alt grupla üst grubun puanları aritmetik ortalamaları arasında anlamlı farklılık bağımsız t test sonuçlarıyla gözlenmiştir (p<0,001) elde edilen bu bulguya göre Öğretmenler İçin Kaynaştırmayla İlgili Mesleki Yeterlik Gelişimi Ölçeği, öğretmenlerin algılanan mesleki yeterliklerini birbirinden ayırdığı dolayısıyla iç geçerliğe sahip olduğu söylenebilir