TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Vural-Doğru, B., Utli, H. & Karaman, E. (2021). Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği: Türkçe Versiyonun Psikometrik Özellikleri. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 12(27), 18-25. https://doi.org/10.5543/khd.2021.05914


Geliştiren/Uyarlayan
Birgül Vural Doğru, Emine Karaman, Hediye Utli


Yıl
2021


Kaynak Adı
Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği: Türkçe Versiyonun Psikometrik Özellikleri


Dergi
Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi


Cilt
12


Sayı
27


Sayfa Aralığı
18-25


Link:
https://jag.journalagent.com/kvhd/pdfs/KVHD-05914-RESEARCH_ARTICLE-VURAL_DOGRU.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
10.5543/khd.2021.05914


Sorumlu Yazar
Birgül Vural Doğru


İletişim
bvuraldogru@gmail.com


Ölçülen Özellikler
kardiyovasküler hastalık riskinin tanılanması


Alt Boyutlar
Algılanan faydalar ve değişime yönelik niyetler, Algılanan kalp krizi/inme riski, Sağlıklı beslenme niyetleri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

14 Madde


Kimlere Uygulanabilir
kardiyovasküler hastalığı olan ya da olmayan tüm bireylerde kullanılabileceği


Derecelendirme
Ölçek 4’lü likert tipinde olup, 1 (kesinlikle katılmıyorum) - 4 (kesinlikte katılıyorum) arasında puanlandırılmaktadır


Ölçek Puanlaması

Ölçek üç alt boyuttan (algılanan kalp krizi/inme riski, algılanan faydalar ve değişime yönelik niyetler ve sağlıklı beslenme niyetleri) oluşmaktadır. Algılanan kalp krizi/inme riski alt boyutu için cronbach alfa değeri α=0.85, algılanan faydalar ve değişime yönelik niyetler alt boyutu için cronbach alfa değeri α=0.82 ve sağlıklı beslenme niyetleri alt boyutu için cronbach alfa değeri α=0.56’dır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçek 4’lü likert tipinde olup, 1 (kesinlikle katılmıyorum) - 4 (kesinlikte katılıyorum) arasında puanlandırılmaktadır. Ölçekte ve alt boyutlarında puanın yükselmesi kardiyovasküler hastalıklara yönelik farkındalığın arttığını göstermektedir. Ölçeğin
doldurulma süresi yaklaşık 10-15 dakikadır.


Geçerlik

Bu çalışmada kapsam geçerlik indeksi 0.80’in üzerinde bulundu. Yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için yapılan açımlayıcı faktör analizinde ölçek maddelerinin faktör yüklerinin 0.515 ile 0.935 arasında olduğu saptandı


Güvenirlik

Toplam puan korelasyonları ise r=0.019-0.796 arasında değişmekte idi (p<0.05). Ölçeğin Kaiser-Meyer Olkin değeri=0.715, Bartlett test χ2=3739.526; p=0.000 idi. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı α=0.809 ve ölçek test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.864 (p<0.01) olarak bulundu.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Development of a questionnaire to evaluate patients’ awareness of cardiovascular disease risk in England’s National Health Service Health Check Preventive Cardiovascular Programme


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Woringer M, Nielsen JJ, Zibarras L, Evason J, Kassianos AP,
Harris M, et al. Development of a questionnaire to evaluate patients’ awareness of cardiovascular disease risk in England’s National Health Service Health Check Preventive Cardiovascular Programme. BMJ Open 2017;7:1-10


Orijinal Ölçek DOI
10.1136/bmjopen-2016-014413


Orijinal Ölçek Geçerlik

Woringer ve arkadaşlarının[6] çalışmasında, uyum yüzdesi %57.61 olarak bulunmuştur.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Woringer ve arkadaşlarının çalışmasında ölçeğin cronbach alfa katsayısı α≥0.80 bulunmuştur.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi