Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Vural-Doğru, B., Utli, H. & Karaman, E. (2021). Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği: Türkçe Versiyonun Psikometrik Özellikleri. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 12(27), 18-25. https://doi.org/10.5543/khd.2021.05914

DOI: 
10.5543/khd.2021.05914
Sorumlu Yazar: 
Birgül Vural Doğru
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

14 Madde

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
Ölçek 4’lü likert tipinde olup, 1 (kesinlikle katılmıyorum) - 4 (kesinlikte katılıyorum) arasında puanlandırılmaktadır
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçek üç alt boyuttan (algılanan kalp krizi/inme riski, algılanan faydalar ve değişime yönelik niyetler ve sağlıklı beslenme niyetleri) oluşmaktadır. Algılanan kalp krizi/inme riski alt boyutu için cronbach alfa değeri α=0.85, algılanan faydalar ve değişime yönelik niyetler alt boyutu için cronbach alfa değeri α=0.82 ve sağlıklı beslenme niyetleri alt boyutu için cronbach alfa değeri α=0.56’dır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçek 4’lü likert tipinde olup, 1 (kesinlikle katılmıyorum) - 4 (kesinlikte katılıyorum) arasında puanlandırılmaktadır. Ölçekte ve alt boyutlarında puanın yükselmesi kardiyovasküler hastalıklara yönelik farkındalığın arttığını göstermektedir. Ölçeğin
doldurulma süresi yaklaşık 10-15 dakikadır.

Geçerlik: 

Bu çalışmada kapsam geçerlik indeksi 0.80’in üzerinde bulundu. Yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için yapılan açımlayıcı faktör analizinde ölçek maddelerinin faktör yüklerinin 0.515 ile 0.935 arasında olduğu saptandı

Güvenirlik: 

Toplam puan korelasyonları ise r=0.019-0.796 arasında değişmekte idi (p<0.05). Ölçeğin Kaiser-Meyer Olkin değeri=0.715, Bartlett test χ2=3739.526; p=0.000 idi. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı α=0.809 ve ölçek test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.864 (p<0.01) olarak bulundu.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Development of a questionnaire to evaluate patients’ awareness of cardiovascular disease risk in England’s National Health Service Health Check Preventive Cardiovascular Programme
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Woringer M, Nielsen JJ, Zibarras L, Evason J, Kassianos AP,
Harris M, et al. Development of a questionnaire to evaluate patients’ awareness of cardiovascular disease risk in England’s National Health Service Health Check Preventive Cardiovascular Programme. BMJ Open 2017;7:1-10

DOI: 
10.1136/bmjopen-2016-014413
Orijinal Form Geçerlik: 

Woringer ve arkadaşlarının[6] çalışmasında, uyum yüzdesi %57.61 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Woringer ve arkadaşlarının çalışmasında ölçeğin cronbach alfa katsayısı α≥0.80 bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi