Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çevik, M. & Şentürk C. (2019). Multidimensional 21th century skills scale: Validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational Science, 14(1), 11-28.

DOI: 
https://doi.org/10.18844/cjes.v14i1.3506
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mustafa Çevik
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri Boyutu: 15 Madde
Örnek madde: Edindiğim ve doğruluğuna emin olduğum bilgileri günlük hayatımda etkili bir şekilde kullanırım.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Boyutu: 6 Madde
Örnek madde: Okuduğum her bilginin doğru olduğunu kabul ederim.

Girişimcilik ve İnovasyon Becerileri Boyutu: 10 Madde
Örnek madde: Alışılmışın dışında, yeni ve yararlı fikirleri üretir ve uygularım.

Sosyal Sorumluluk ve Liderlik Becerileri Boyutu: 4 Madde
Kendimle birlikte çevremdeki kişilerin yeteneklerini geliştirmelerini katkıda bulunurum.

Kariyer Bilinci Boyutu: 6 Madde
Mesleklerin özelliklerini araştırarak kendime en uygun mesleği belirlemeye çalışırım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5= Tamamen Katılıyorum, 4= Katılıyorum, 3= Fikrim Yok, 2= Katılmıyorum, 1= Kesinlikle Katılmıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 41 ile 205 arasında değişmektedir. Ölçekte 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 35. madde ters maddedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

41-82= Düşük düzey 21. yy. becerileri
83-123= Orta düzey 21. yy. becerileri
124-164= İyi düzey 21. yy. becerileri
165-205= Üst düzey 21. yy. becerileri

Geçerlik: 

Geçerlik çalışmaları kapsamında açımlayıcı faktör analizi (AFA) gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, 5 alt boyuttan oluşan (“Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri”, “Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri”, “Girişimcilik ve İnovasyon Becerileri”, “Sosyal Sorumluluk ve Liderlik Becerileri ve “Kariyer Bilinci”) 41 maddelik bir ölçek elde edilmiştir.
Çalışmada AFA da herhangi bir yük değeri olmayan faktörler ve binişik olanlar çıkarılmıştır. AFA ya bu şekilde devam edilerek işlemler tekrarlanmıştır. Faktör yükü .40’ın altındaki maddeler ölçekten çıkartılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçek alt boyut ve toplam puanlarının ayırt ediciliklerini belirlemek üzere faktörler ve ölçek toplam puanlarına göre ayrı ayrı belirlenmiş üst %27 ve alt %27’lik grupların aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda tüm gruplar için farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05). Söz konusu farklılıklar üst %27’lik gruplar lehine gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlar ölçek alt boyut ve toplam puanlarının ayırt edici olduğunu ortaya koymaktadır. Faktör toplam korelasyon değerlerine bakıldığında ise, her bir faktörün r değerinin .24’ün üzerinde olduğu görülmektedir. Bu korelasyon katsayıları genel kabul gören 0.20’nin üstündendir (Büyüköztürk, 2010). Ölçeğin güvenirliği için Cronbach’s Alpha iç tutarlılık değeri hesaplanmıştır. Alanyazın tarandığında bir veri toplama aracının güvenilirlik katsayısının .70 veya daha üzerinde olması, güvenilirlik için yeterli bir değer olarak belirtilmektedir (Büyüköztürk, 2010). Ölçeğin geneline ait alfa katsayısı .86, birinci alt boyutun güvenilirlik katsayısı .84, ikinci alt boyutun .79, üçüncü alt boyutun .76, dördüncü alt boyutun .73 ve beşinci alt boyutun .75 olarak tespit edilmiştir. Bu bulguların ışığında ölçeğin güvenirliğinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi