TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 460 Güzel Sanatlar

42 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Armoni Dersine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği

Lehimler, E. (2019). Armoni Dersine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği geliştirme çalışması. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (43), 1-8.

Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Lehimler, E. ve Cengiz, C. (2018). Armoni Dersine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 40, 42-55.

Bireysel Çalgı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği

Küçükosmanoğlu, H. O., Babacan, E., Babacan, M. D. ve Yüksel, G. (2016). Müzik eğitiminde bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ölçek geliştirme çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, İpek Yolu Özel Sayısı, 2350-2367.

Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği

Girgin, D. (2015). Bireysel Çalgı Dersi Tükenmişlik Ölçeği geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 115-126. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.2015111019

Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ekici, T. (2012). Bireysel Ses Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 557-569.

Çalgı Çalışma Tutum ve Alışkanlıkları Ölçeği

Moray, E. (2003). Üniversite müzik öğrencilerinin çalgı çalışma tutum ve alışkanlıklarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği

Girgin, D. (2015). Çalgı performansı özyeterlik inancı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 107-114. http://dx.doi.org/10.9779/PUJE701

Çevrilmiş Öğrenme Görüş Ölçeği

Sever, S. ve Sever, G.(2018). Müzik dersinde çevrilmiş öğrenmeye ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 105-117. doi: 10.30964/auebfd.405036

Danstaki Etik Değer Ölçeği-21

Taşkıran, E. (2008). Elit dansçıların danstaki etik değerlere yönelik davranışları (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Deşifre Çalma Tutum Ölçeği

Ergin, E. ve Durak, Y. (2016). Deşifre Çalma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 55, 232-242.

Geleneksel Türk Müzikleri Dersleri Öz-yeterlik Algılama Ölçeği

Celenk, K., & Sen, Y. (2016). The progress study of Tradıtıonal Turkısh Musıc Lessons Self-Effıcacy Perceptıon Scale For musıc teachıng programme. Idil Sanat ve Dil Dergisi, 6(28), 131-150.

Gençler İçin Müzik Performansı Anksiyetesi Envanteri

Kafadar, A. (2009). Piyanistler örneğinde müzisyenlere özgü performans anksiyetesi. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

Görsel Sanatlar Dersi Öz Yeterlilik Ölçeği

Dilmaç, O. (2008). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersine yönelik öz yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi. B. Özer, H. Yaratan ve H. Caner (Ed.), International Conference on Educational Science içinde  (s. 672-681). International on Educational Science, ICES, 08.

Görsel Sanatlar Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği

Dilmaç, O. (2008). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersine yönelik öz yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi. Proceedings of International Conference on Educational Science, 672-681.

Güncel Sanat Tutum Ölçeği

Uzun, Y. (2021). Güncel sanat tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve resim-iş öğretmenliği öğrencilerinin güncel sanata yönelik tutumlarının incelenmesi. [Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun.

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Müziksel İşitme Testi

Tekin Gürgen, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Müziksel İşitme Testinin geliştirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 367- 377.

Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanteri

Tokinan, B. Ö. (2013). Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanterini Türkçeye Uyarlama çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 53-65.

Kırmızı Renginin Kavramsal ve Simgesel Çağrışımları Ölçeği

Küçükşen-Öner, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde renk ve duygu ilişkisi ve kırmızının öğrencilerde yarattığı kavramsal ve simgesel çağrışımlar (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kültürel Değerlere ve Minyatür Sanatına Yönelik Tutum Ölçeği

Demirci-Katrancı, M. (2019). Kültürel değerlere ve minyatür sanatına yönelik tutum ölçeği: Ölçek geliştirme ve yapı geçerliği. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(39), 115-133. doi: 10.16990/SOBIDER.5170

Müziğe Yönelik İlgi Ölçeği

Okay, H. H., Gençel-Ataman, Ö. ve Kırtak-Ad, V. N. (2015). Müziğe Yönelik İlgi Ölçeği (MYİÖ)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 51, 62-71.

Müzik Biçimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Küçükosmanoğlu, H. O. (2015). Müzik biçimleri dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 272-282.

Müzik Tarihi Ders Tutumu Ölçeği

Saygı, C., & Bilen, S. (2010). Attitude scale development study in relation to music history. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4996–5000

Müzik Teorisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği

Canakay, E. U. (2006). Müzik teorisi dersine ilişkin tutum ölçeği geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli.

Müziksel İletişimin Boyutları Ölçeği

Doğru, E. (2010). 3-6 yaş grubu çocukların “Müziksel İletişim Boyutları Ölçeği’nin” geliştirilmesi (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Müzikte Yaratıcı Düşünme Ölçeği (The Measure of Creative Thinking in Music)

Çoraklı, E. (2011). Müzikte Yaratıcı Düşünme Ölçeğinin Türkiye koşullarına uyarlanması ve müzikte yaratıcı düşünmeye yönelik bir eğitim programının sınanması (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi