TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 1997

64 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Anne-Baba Davranış Envanteri (Anne Baba Formu)

Erkan, S. (1997). Grup rehberliğinin anne - babaların çocuklarına yönelik davranışları ve çocuklarının sınav kaygısı düzeylerine etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Anne-Baba Davranış Envanteri (Öğrenci Formu)

Erkan, S. (1997). Grup rehberliğinin anne - babaların çocuklarına yönelik davranışları ve çocuklarının sınav kaygısı düzeylerine etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği

Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12, 453-464.

Aşırı Rekabetçi Tutum Ölçeği

Aydın, B. ve Akbağ, M. (1997). Aşırı rekabetçi tutum ölçeğinin ülkemiz koşullarına uyarlanması. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı (s.198-204). 18-20 Eylül 1996, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Başa Çıkma Yolları ölçeği

Dinç-Sever, A. (1997). Hemşirelerin iş stresi ile başa çıkma yolları ve bunun sonuçlarının araştırılması (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Pehlivan, Z. (1997). Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Ön Çalışma Raporu. I. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu.

Bilgi Düzeyi Belirleme Ölçeği

Kargın, T. (1997). Farklı eğitim özgeçmişlerine sahip öğretmenlerin işitme engeline ilişkin bilgi düzeyleri ile işitme engelli çocuklar ve anne-babalarına yönelik tutumlarının karşılaştırılması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çalışma Alışkanlıkları Envanteri

Yılmaz, M. (1997). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Camberwell İhtiyaç Değerlendirmesi

Balıkçıoğlu, H. (1997). Şizofrenik bozuklukta ihtiyaç değerlendirilmesi (Tıpta uzmanlık tezi), Sağlık Bakanlığı, İstanbul Şişli Etfal Eğt. ve Arş. Hastanesi.

Çizip Çıkarma (CO) Testi

Ramazan, M. O. (1997). WJ-R COG Görsel Eşleme, Çizip Çıkarma, Görsel Tamamlama ve Resim Tanıma Testlerinin güvenilirlik, geçerlilik ve ön norm çalışması (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çocukluk Disosiyasyon Soru Listesi

Salih-Zoroğlu, S. (1997). Çocukluk Çağı Disosiyasyon Soru Listesinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi). İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul.

Çok Boyutlu Sağlık Kontrolü Ölçeği

Esin-Özabacı, M., N. (1997). Endüstriyel alanda çalışan işçilerin sağlık davranışlarının saptanması ve geliştirilmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ)

Dereboy, Ç., Şener, Ş., Dereboy, İ. F. ve Sertcan, Y. (1997). Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği Türkçe uyarlaması-2. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranım alt- ölçeklerinin uyarlanmasına doğru. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 4(1), 10-18.

Danışma Tükenmişliği Envanteri

Yazgan-İnanç, B. ve Güçray, S. S. (1997). Danışma Tükenmişliği Envanteri’nin Geliştirilmesi İle İlgili Bir Ön Çalışma. 3. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde sunulan bildiri, Çukurova Ünivesitesi, Adana.

Davranış Derecelendirme Ölçeği

Çağdaş, A. (1997). İletişim dilinin 4-5 yaş çocuklarının sosyal gelişimine etkileri (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Değerlendirme Aşaması Gözlem Ölçeği

Koç, R. (1997). İlköğretim okulu fen bilgisi, matematik, resim-iş derslerinde edinilen bilgilerin iş eğitimi öğretimine uygulanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dindarlık Ölçeği

Karaca, F. (1997). Psikolojik açıdan ölüm ve dini inanç ilişkisi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Dissosiyasyon Ölçeği

Şar, V., Kundakçı, T. ve Kızıltan, E. (1997). Disosiyatif yaşantılar ölçeği'nin (DES-II) geçerlik ve güvenirliği. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı, 55-64.

Ebeveyn Kendi Davranışını Değerlendirme Ölçeği

Çağdaş, A. (1997). İletişim dilinin 4-5 yaş çocuklarının sosyal gelişimine etkileri (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Ergenlerde Suça Yönelik Davranım Sorunları Ölçeği

Gürsel, C. (1997). 13-19 Yaş grubunda suça eğilimin araştırılması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erken Matematik Yeteneği Testi-2

Güven, Y. (1997). Erken Matematik Yeteneği Testi-2'nin geçerlik, güvenirlik, norm çalışması ve sosyo-kültürel faktörlerin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Etkinlik Tercih Formu

Çiftçi, İ. (1997). Normal çocukları bilgilendirmenin zihinsel engelli yaşıtlarına yönelik tutumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Genel Sağlık Anketi

Kılıç, C., Rezaki, M., Rezaki, B., Kaplan, I., Özgen, G., Sagduyu, A., & Özturk, M. O. (1997). General Health Questionnaire (GHQ12 & GHQ28): psychometric properties and factor structure of the scales in a Turkish primary care sample. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 32(6), 327-331.

Görsel Eşleme (VM) Testi

Oya-Ramazan, M. (1997). WJ-R COG Görsel Eşleme, Çizip Çıkarma, Görsel Tamamlama ve Resim Tanıma Testlerinin güvenilirlik, geçerlilik ve ön norm çalışması (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Görsel Tamamlama (VC) Testi

Oya-Ramazan, M. (1997). WJ-R COG Görsel Eşleme, Çizip Çıkarma, Görsel Tamamlama ve Resim Tanıma Testlerinin güvenilirlik, geçerlilik ve ön norm çalışması (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi