Türk Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Özdemir, B. (2008). 9. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının Türk edebiyatı dersi akademik başarısına etkisi (Kütahya örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Banu ÖZDEMİR
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Türk edebiyatı dersinin genel kültürle ve günlük hayatla ilgisi ( 12 madde )
Türk edebiyatı dersine yönelik ilgi istek, beceri ve yetenekler ( 8 madde )
Türk edebiyatı dersine yönelik geliştirilen olumsuz yargılar ( 7 madde )
Türk edebiyatı dersinde güdülenme üzerinde etkisi olan faktörler ( 6 madde )

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert tipi (1=hiç katılmıyorum - 5=tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

TEDYTÖ’den elde edilen verilerin analizi, SPSS 11.5 istatistik paket programıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının yorumlanmasında istatistikî işlemlerden faktör analizi, bağımsız t testi, MANOVA ve varyans analizi tekniklerinden yararlanmıştır. Bağımsız t testi ve tek yönlü ANOVA analizinde .05 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır; ancak .01 düzeyinde anlamlı çıkan farklar ayrıca vurgulanmıştır. ANOVA sonuçları anlamlı çıktığı durumlarda farkın hangi ikili gruplar arasından kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe testi yapılmıştır. Tutumlarda cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını bulmak için bağımsız t testi uygulanmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini ve ölçekten çıkarılması gereken maddeleri belirlemek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Verilerin temel bileşen analizine uygunluğunu belirlemek için KMO testi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı yöntemi kullanılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi