Prenatal Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Aydin, A. ve Pasinlioglu, T. (2018). Reliability and validity of a Turkish version of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Midwifery, 64, 11-16.

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.05.007
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ayse Aydin
İletişim: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek toplam 20 maddeden oluşmaktadır.

1. Bebeğimi emzirirken karşılaştığım sorunlarla ilgili gereksinim duyduğum bilgiyi bulabilirim.
2. Bebeğimi emzirirken bilmem gereken şeyleri öğrenebilirim.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Ölçeğin her bir maddesi “1=Hiç emin değilim (not at all sure)”, “2=Biraz eminim (slightly sure)”, 3=Oldukça eminim (fairly sure)”, 4=Çok eminim (very sure)”, 5= Kesinlikle eminim (completely sure)” 5’li likert tipi şeklinde derecelendirilmiştir.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçeğin toplamından alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan 100’dür. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Toplam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Puanın yükselmesi emzirme öz-yeterlilik algısının arttığını göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Çalışmada çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi yapılmadan önce ölçeğin örneklem büyüklüğü ve faktör analizine uygunluğunu değerlendirmek için KMO ve Barlett testleri uygulanmıştır. KMO değeri 0.799 olarak bulunmuştur. Barlett testi sonuçları da, x2=3209.492, p=0.000 olarak saptanmış, verilerin birbiri ile ilişki gösterdiği ve faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.
Açıklayıcı faktör analizinde temel bileşenler analizi kullanılmış, veri varimax yöntemi ile döndürülerek incelenmiştir. En düşük faktör yükünün 0.30 olması ölçüt olarak alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçek iç tutarlılık bulguları Cronbach alfa kat sayısı ile incelenmiştir. Ölçeğin toplam Cronbach alfa kat sayısı 0.86 olarak saptanmıştır. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları 0.27-0.65 arasında değişmektedir. Hiçbir maddenin silinmesi Cronbach alfa katsayısını yükseltmediği için herhangi bir madde ölçekten çıkarılmamıştır.
Ölçeğin zamana karşı değişmezliğini belirlemek için test-tekrar test yapılmıştır. Ölçeğin birinci ve ikinci uygulama puanları arasındaki ilişkiye ait korelasyon değeri r=0.944 olup p<0.001 önem düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Prenatal Breast-Feeding Self-Efficacy Scale-PBSES
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Wells KJ, Thompson NJ, Kloeblen-Tarver AS. Development and psychometric testing of the prenatal breast-feeding self-efficacy scale. American Journal of Health Behavior, 2006, 30: 177-187.

DOI: 
10.5555/ajhb.2006.30.2.177
Orijinal Form Geçerlik: 

KMO= 0.90 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Orijinal ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.89 dur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi