Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Özgenel, M. (2019). Öğretmen performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of teacher performance evaluation scale: Validity and reliability study]. B. Kocaoğlu (Ed.), 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi [V. International Social and Education Sciences Studies Congress] içinde (s. 64-65). Balıkesir: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mustafa ÖZGENEL
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Alt boyutlar;
Alan bilgisi (1, 2, 3 ve 4. maddeler);
Alanımla ilgili konu ve kavramlara hâkimimdir.
Alanımın öğretim programını tüm öğeleri ile bilirim.
Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren mevzuat bilgisine sahibim.
Planlarım tüm boyutlarıyla alanımın öğretim programına uygundur.

Öğrenme-öğretme sürecini hazırlama (5, 6, 7, 8, 9 ve 10. maddeler);
Planları öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına göre hazırlarım.
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğrenme ortamı hazırlarım.
Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirleri alırım.
Öğrenme ortamlarını kazanımların özelliklerine göre düzenlerim.
Öğrenme ortamlarını farklı duyulara hitap edecek biçimde düzenlerim.
Öğrenme ortamlarını öğrenmeyi destekleyen uygun öğretim materyalleri ile desteklerim.

İletişim (11, 12, 13, 14 ve 15. maddeler);
Türkçeyi kurallarına uygun akıcı ve anlaşılır konuşurum.
Beden dilini ve ses tonunu doğru kullanırım.
Yönetici ve meslektaşlarımla etkili iletişim kurarım.
Velilerle etkili iletişim kurarım.
Öğrencilerle etkili iletişim kurarım.

Öğrenme-öğretme sürecini yürütme ve mesleki gelişim (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. maddeler);
Eğitim öğretim sürecindeki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparım.
Eğitim öğretim sürecindeki ailelerle işbirliği yaparım.
Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlarım.
Öğrencilerimi kazanımlardan haberdar ederim.
Öğrencilerimin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olurum.
Ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarını öğrenme süreçlerine uygun olarak seçerim.
Ölçme sürecine ilişkin öğrenci kaygılarını giderici çalışmalar yaparım.
Süreç adaklı, tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanırım.
Ölçme değerlendirme sonuçlarına ilişkin paydaşlara düzenli geri bildirim veririm.

Mesleki tutum ve değerler (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34. maddeler);
Ders giriş-çıkış saatlerine uyarım.
Doğal çevre ile tarihsel ve kültürel mirasın korunmasına duyarlıyımdır.
Çocuk ve insan haklarına duyarlıyım.
Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunurum.
Kişisel bakımıma ve sağlığıma özen gösteririm.
Tutum ve davranışlarımla öğrencilere rol model olurum.
Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıyım.
İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alırım.
Her öğrenciye insan ve birey olarak değer veririm.
Mesleki etik ilkelere uygun davranırım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
çok az (1), az (2), orta (3), iyi (4) ve çok iyi (5)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten en az 34 puan, en fazla 170 puan alınmaktadır. Ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten toplam puan alınabildiği gibi alt boyut maddeleri de toplanarak değerlendirme yapılabilmektedir. Ölçekten yüksek puan alınması öğretmenin performansının yüksek; düşük puan alınması ise öğretmenin performansının düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Geçerlik: 

34 maddelik ve 5 alt boyutlu bir yapı elde edilmiş ve bu yapı toplam varyansın %62.688’ini açıklamıştır.
Doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksleri; x2/df= 2.768; CFI= 0.912; GFI=0.854; RMR= 0.020; RMSEA0.061; SRMR= 0.0481
Madde-toplam korelasyon katsayıları 0.534 ile 0.733 arasında değişmektedir (p<0.01).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha genel güvenirlik katsayısı 0.960 olarak hesaplanmıştır.
Madde ayırt ediciliği için 470 öğretmenden toplanan verilere %27’lik alt-üst gruplar madde analizi uygulanmış ve bağımsız gruplar t testi sonucunda maddelerin alt ve üst grupları birbirlerinden ayırt ettiği belirlenmiştir (p<.01).

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi