Marmara Çevik Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Bildiri Kitabı
Kaynak/Referans: 

Özgenel, M. & Yazıcı, Ş. (2020). Marmara Çevik Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Development of Marmara agile leadership scale: Validity and reliability study]. Anadolu Kongresi- 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi [Anatolia Congresess- 4th International Congress of Social Sciences], 25-26 Temmuz 2020. Diyarbakır.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Şebnem Yazıcı
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Durumsal farkındalık (12 madde): 1-12
İnsan ilişkileri (14 madde): 13-26
Öz-farkındalık (8 madde): 27-34

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Hiçbir Zaman-0, Nadiren-1, Bazen-2, Çoğunlukla-3, Her Zaman-4
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten toplam puan alınabildiği gibi alt boyut maddeleri de toplanarak değerlendirme yapılabilmektedir. Ölçekten 0-136 arasında puan alınmaktadır. Ayrıca aritmetik ortalama da alınabilmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten yüksek puan alınması değerlendirilen yöneticinin çevik liderlik özelliklerinin yüksek; düşük puan alınması ise çevik liderlik özelliklerinin düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Geçerlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizine (AFA) uygun olup-olmadığının belirlemek için yapılan Kaiser Meyer Olkin (KMO=.975) ve Barlett’s Testi (Bartlett test of Sphericity=23407.919) değerlerinin yeterli düzeyde ve anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.05). Temel bileşenler analizi ve Varimax dik döndürme tekniğinden sonra 3 faktörlü ve 34 maddeli bir yapı elde edilmiştir. Faktörler altındaki maddeler incelenerek ve teorik çerçeve göz önünde bulundurularak faktörler “Durumsal Farkındalık (1-12 arası maddeler), İnsan İlişkileri (13-26 arası maddeler) ve Öz-Farkındalık (27-34 arası maddeler)” olarak adlandırılmıştır. 3 faktörlü ve 34 maddelik yapı toplam varyansın %63.620’sini açıklamaktadır. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda uyum indeksleri 3 faktörlü yapıyı doğrulanmıştır (Ki-kare/sd=2.437; RMR=.038; SRMR=.045 IFI=.913; TLI=.906; CFI=.913; RMSEA=.064).

Güvenirlik: 

AFA ve DFA sonrası güvenirlik katsayıları sırayla .973 ve .959 olarak hesaplanmıştır. Madde-toplam ve madde-kalan korelasyon katsayılarının anlamlı (p<.05) ve maddelerin ölçeği oluşturan yapı için gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Alt-üst %27’lik bağımsız gruplar t testi sonucuna göre maddelerin grupları ayırt edici nitelikte olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Test-tekrar test çalışması sonucunda yapılan korelasyon analizi sonucunda maddeler arası korelasyon katsayılarının yüksek düzeyde olduğu (p<.05), maddelerin zaman içerisinde değişmediği ve tutarlılık gösterdiği belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi